Arkiv Thy

Torsted

brug gerne + og - som i Google
Sdr. Thorstedevej 24


Id: 61
Adresse: Sdr. Thorstedevej 24
text:
text:
text: 16c
text:
Historie om ejendommen: Matr. 1844 no 16c, fra 1884 -

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol 288 - nyt register fol. 71
1884
skøde
Anders Chistian Andersen, huset matr. 16c hk 0.4.0.2 med tiender, skal vedligeholdes med bygninger - fra Peder Jensen Skårup. Gæld 1884 2000 kr, 1. pr. i 16c med bygninger til Peder Jensen Skårup
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 71, matr. 16c hk. 0.4.0.2½
1890
skøde
Anton Møller Nielsen Kjærgård, 16c - . . . . Pantegæld 2000 overtages
(folketælling 1880, 1890 - se matr. no 10)
 
1910
skøde
Christian Larsen, samme ejendom
 
1912
skøde
Anders Nielsen, samme ejendom
 
1920
skøde
Inger Marie Kjærgård, født Larsen, 16c med bygninger

Folketælling Torsted 1921 ( tillægsliste, midlertidigt fraværende)
Inger Marie Kjærgård, født 1865 i Sennels, enke,, ankom 1890 fra Østrild, ophold: Vejlefjord sanatorium
 
1922
adkomst
arvinger, iflg. skifte, samme ejendom
 
1922
skøde
Anders Nielsen, samme ejendom
 
1929
skøde
Ingvard Bangsgård, samme ejendom
 
1935
skøde
Thorgny Kappel, samme ejendom
nyt tingbogsblad 1957:16c

Nordre Thorstedvej 4


Id: 62
Adresse: Nordre Thorstedvej 4
text:
text:
text: 17
text: 15
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 14 (no 15 på udskiftningskort) 1844 matrikel 1844 no 17. (1869: et hus no 17b) , 1879 matr. 17a fra gl. reg. fol 165

Matrikel 1664, hartkorn 5 td. 2 skp., ejer Ejler Jacobsen til Ørum, bruger Mourits Andersen

Landgolde 1664: 4 td. byg, 1 pund smør,1 svin, 4 td. havre =5.2. td. hartkorn

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Maria sl. Iver Jacobsens, bruger Salmand Madsen Holmbo

Matrikel 1688 no 14. hatkorn 3.0.2.0. (gl. hk 3.0.), ejer Iver Jacobsens arvinger, bruger Salmand Madsen

Tingbog 1688 gården udlagt til “De fattiges Direktion i København fra sl. Marie, Iver Jacobsens., bruger Salman Madsen

Amtets hospitalgods 1689: ejer Københavns hospital, bruger Salman Madsen, gl. hk. 3.0., nu 3.0.2.0.

Matrikel 1688b no 14, hk 3.0.2.0., ejer Todbøl, bruger Salmand Madsen - nu Christen Isaksen

Matrikel 1688c no 14, hk 3.0.2.0., ejer Todbøl, bruger Christen Isaksen - do 1762

Hartkornsspecifikation 1778, Todbøl hovedgård: Torsted matr. no 14, hk 3.0.2.0., bruger Christen Christensen

Hartkornsspecifikation 1789 no 1. hk 3.0.2.0., ejer Todbøl, bruger Christen Christensen

Todbøl strøgods 1791, hartkorn 3.0.2.0., solgt til kammerråd Thagård, bruger Christen Christensen

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.6.1.1., ejer Jens Andersen Bechs enke, ny matrikel no 17, hartkorn 3.4.2.2., ejer Peder Jensen

Gårdens bygninger 1822: brandforsikring, en gård ejes og bruges af Jens Andersen Bechs enke, hartkorn 2.6.1.1.
a. stuehus i nord, 10 fag, 9 al., dels eg, dels fyr overtømmer, dels muret og dels klinede vægge,, stråtag, indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, over hele huset loft, fornødne vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn, kobberkedel i gru ½ tønde og jernplade i skorsten, skorsten og bageovn i brændte sten. takseret til n.v. 500 dl., er sølv 300
b. det vestre hus 20 fag, 11 al dyb, fyrre over og undertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lo, lade, stald og fæhus. Takseret nv. 375 rd = sedler
c. Det søndre hus, 3 fag, 7 al., dels eg og dels fyrre under tømmer, fyrre overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet ltil vognhus og fåresti. n.v. 125 sølv
1841: en gård ejes og bebos af Peder Pedersen
a. stuehus i nord, 13 fag 9 alen dyb, indrettet med 3 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilæggerr kakkelovn, kobberkedel, skorsten og bageovn
b. hus påbygget stuehuset fra vestre ende i sønder, 8 fag 9 alen dyb med murede vægge, indrettet til stald og fæhus
c. hus i øster fra sønderende af b, 13 fag 9 alen dyb, indrettet til lo og lade
d. hus østen i gården, 8 fag 6 alen dybm indrettet til fåresti, hugkammer og vognhus
ej tilforn forsikret.
(udflyttet ?)
 
Fæstere
Før 1664
Mourits Andersen
 
Før 1680
Salman Madsen Holmbo.
1680 blev gårdens hartkorn nedsat fra 5.2 til 3.3., på grund af sandflugt. Salman Madsen i Torsted nævnes i tingbogen fra 1687, hvor han en del gange tiltales for gæld, hovedsagelig til ejeren af hans gård, Københavns Hospital.( også benævnt Københavns Børnehus og “De husarme i Kbhn”.)
1695 udstedes der forbud mod at afføre afgrøde fra Christen...... (Isaksen?) “, som bor i gård med Salman Madsen
 
Før 1710
Christen Isaksen (ca 1688-1767)~1718 i Kallerup, Kirsten Jensdatter, død 1732, 85 år ~Mette Andersdatter (ca 1707-1762)
skifte under Claus Caspersens gods (Todbøl strøgods), protokol 1758-1773
hans børn:
Isak Christensen i Gundtoftegård i Gettrup
Christen Christensen, her i gården
Poul Christensen, 26 år, tjener i Jannerup hos Jens Sø
Peder Christensen, 23 år, hos sin bror Christen.
Christen Isaksen døde hos sin søn Christen, der havde overtaget fæstet efter faderen, ved skifteeforretningen efter hans død, var der derfor kun hans personlige klæder at vurdere.
Boet blev vurderet til en værdi af ialt 3 rd.5 mk 1 sk.
Christen Christensen havde besørget sin fars begravelse, selv krævede han ingen arv, men det var hans fars sidste vilje at hans 2 brødre Poul og Peder skulle have klæderne.se vurdering tillæg)
 
1763
fæstebrev
Christen Christensen (1722-1799), søn af forrrige fæster, ~ 1.Maren Nielsdatter (1733- 1772) ~ 2. Mette Madsdatter.

1787, synsforretning over Todbøl underliggende bøndergods: Christen Christensen i Torsted, hk. 3.0.2.0
Bygningernes beskaffenhed: 11 fag stue og tørvehus. - 15 par spænder lade, stalt og fæhus, de 9 fag spænder af laden er af nye opbygt siden orkanen, mens endnu mangler 6 par spænder lade, som vil koste pr. fag 3 rd., er 18 rd., som beboeren ikke kan bekoste. De øvrige hus i beboelig stand
Besætningens tilstand: 4 bæster og 1 føl, 3 køer, 2 kvier, 2 kalve, 6 får med lam, 2 grise. 1 beslagen vogn, 1 trævogn, 1 plov, 2 harver, med øvrige redskaber i nogenlunde brugelig stand. Indboet nogelunde god, såsom 4 senge, 1 jern kakkeloven, 1 stueur, 1 grukedel.
Besidderens økonomiske forfatning: En gammel skrøbelig mand, som har skade på sine øjne, en skikkelig stræbsom kone. Børn 4, alle døtre.
Restancer til dato ialt 10 rd. 5 m. 15 sk. - til april 88 ingen.
Når har fæstet:4. aug. 1763. - ikke hoverigørende.
Udsæden årlig:2 td. rug, 4 td. byg, 6 td. havre, 1 td. ærter. -
Har ingen fællig med andre.
Folketælling Torsted 1787
Christen Christensen, mand, 67 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboer
Mette Madsdatter, hans kone, 46 år, gift 1. gang
Anne Christensdatter, dt. af 1.ægteskab, 18 år
Maren Christensdatter, dt. af 2. ægteskab, 14 år
Mette Christensdatter, dt. af 2. ægteskab, 12 år
Graves Madsen, tjenestekarl, 31 år, ugift
af børnene blev Maren Katrine ¨, født 1774 ~Jens Andersen Bech
Christen Christensen nævnes 1796 som selvejer -se nedenfor
 
Selvejere
Før 1796
test.
Christen Christensen - se også ovenfor.
 
Ejerliste, skøde og panteprotokol fol. 196,221, (nyt register fol. 73), hartkorn 3.0.2.0., solgt hk. 0.2.1.2., rest hk 2.6.1.1., ejer Jens Andersen Bech
anmærkning “ ejer dette hartkorn efter selvejertestamente af 2.2. 1796, se justitsprotokol for herredet fol. 667”. Solgt til Mikkel Mikkelsen i Sjørring, nu Torsted hk. 0.2.0.2- se fol 179 (hvor Jens Andersen Bech 1808 sælger hk. 0.2.0.2 for 164 rd).
 
1796
adkomst
Maren Cathrine Christensdatter, datter, ifgl. selvejertestamente fra Christen Christensen i Torsted, der overdrager sin gård med ... videre til sin datter. Begæret læst til hjemmel og adkomst på bemeldte gård, der har stået for hk. 3.0.2.0., men hvorfra der er afkommet hk 0.2.0.2.
Præsteattest 29.6. 1824, der beviser, at pigen Maren Katrine Christensdatter er gift med Jens Andersen Bech, læst som hans adkomst til gården
 
o. 1799
adkomst
Jens Andersen Bek (1760--1812) iflg. vielse, hk 3.0.2.0.

1812
tiendeskøde
do., kirke korn og kvægtiende til hk. 2.6.1.1., 180 rd. - fra Johannes Birch

1813
skifteforr.
efter do., i hartkorn 2.6.1.1. m. anpart af tiende, besætning er overdraget enken, læst som hendes adkomst

1822
afkald
fra Niels Jensen af Gjersbøl, som er gift med Ane Christensdt. og fra Peder Bech af Giærup, som er gift med Kirsten Christendatter, for deres hustruers tilkommende arv. . Pantegæld: 1802 til herredets overformynderi 600 rd. 4 mk. 12/3 s., 1. prioritet i hk. 3.0.2.0.(må være udsl.. 1808) 1803, til Lars Holst i Thisted, 99 rd, 2. pr. i samme hartkorn 1808, til herredets overformynderi, 643 rd. 3m. 13 11/12 s. 1. pr. i hk 3.0.2.0. - udslettet 1811.811 til herredets overformynderi, 913rd.80m. 1/108 s., 1. pr i hk. 3.0.2.0. - udlsetet 1824. 1814 enkens panteobligation til kbm. Reecen, 70rbd. nv., 1. pr. i tiendet. til hk. 2.6.1.1., - udsl.. 1837.1816, til herredets overformynderi, 66rbd. 4s., 2.pr. i ovenstående hk. - udslettet 1823. 1820, til overformynderiet, 240 rbd.40 s. sølv - note ang. det pantsatte, ikke tinglæst adkomst. - udslettet 1824. 1824, til do., 231 rd.1.4 11/20 sølv og 175.2.14 2/3 sølv, 1. pr. i debitors gård, hk. 2.6.1.1. m.v. - udsl.. 1837

Folketælling Torsted 1801
Jens Andersen Bech. husbonde, 42 år, gift 1. gang, gårdmand
Maren Cathrine Christensdatter, hans kone,28 år, gift 1. gang
Anders Jensen, deres søn, 5 år
Christen Jensen, deres søn, 1 år
Peder Christensen, tjenestefolk, 60 år, ugift
Mette Johanne Christensdatter, tjenestefolk, 26 år, ugift
Folketælling Torsted 1834
Maren Katrine Christensdatter, 63 år, enke, gårdmandsenke
Anders Jensen, 38 år, ugift, hendes søn, der driver gården
Mettemarie Jensdatter, 27 år, ugift, hendes datter, væverske
Mette Jensdatter, 25 år, ugift, hendes datter
Christen Jensen Bech bliver husmand i ny matr. no 23
desuden Jens født 1803, ~gårdmand i Tøttrup
Mette Marie ~1840 Peder Pedersen, her i gården
 
1835
skøde
Anders Jensen Bech,søn, gården af hk. 2.6.1.1., med kirke korn og kvægtiende, besætning og bohave, fra sin mor 400 rd.

1835
kontrakt
med moderen om aftægt, med sikkerhed i gården
Registret fol. 221, hk 2.6.1.1.,ny matrikel no 17, nyt hk 3.4.2.2., (solgt 7d 1½ album, 7a hk 2.1.1.0., 7c hk. 0.5.2.¾ )- rest matr. no 17b, hk. 0.5.2.2¾ . Pantegæld: 1835 til kancelliråd Toft og hustrus dødsbo, 400 rd.s., 1 prioritet i hk 2.6.1.1. med tiende og besætning

1839
skifte
efter Anders Jensen Bech, søn, ugift, herredets skifteprotokol fol. 188b
Arvingerne var hans mor, enken Maren Katrine Christensdatter og hans søskende Christen Jensen, husmand i sognet, Jens Jensen i Tøttrup, Skyum sogn og en søster Mette Marie Jensdatter, ugift, hjemme i stervboet og Mette Jensdatter, ligeledes ugift og hjemme.
Anders Jensen Bech havde før sin død bestemt at hans ældste søster Mette Marie skulde, ved hans død, være ejer af gården og dens besætning og alt, hvad han efterlod sig, mod at tilsvare hans gæld, hvilken bestemmelse de øvrige arvinger agtede at bevise med tingsvidne, hvis retten forlangte det.
Boet: i dagligstue med fast sengested, dagligstue med senge, storstue, gæstekammer, et kammer, køkken og bryggers blev optalt. Tilligemed redskaber i gården, vogne m.v. i vognhuset, kornet i laden og dyrene i fæstalden: 3 køer til værdi rd. 129.4. 2 studungnød rd. 32.0, 2 studkalve rd. 12.0.,
i hestestalden 2 hopper 5 år rd. 130.0 og ½ bereden plag rd. 30.0 - ialt indbo, udbo og besætning rd. 333.4.
Stervbogården af hk. 2.6.1.1. efter skøde 1835, hvorpå hviler aftægt til den afdødes mor blev anslaget til rd. 1100.0
Gæld på panteobligation og til søskende udgjorde rd. 580.0. -
Ved skiftets slutning 1840 6.10 fremviste Peder Pedersen sin vielsesattest med Mette Marie Jensdatter og kgl. bevilling og anmodede om at boet ville blive tilstillet ham som ejendom.
 
1842
adk.
Peder Pedersen, (gift med Anders Jensen Bechs søster) ifl. attest, Hillerslev/Hundborg Herreders skifteprotokol, læst som adkomst for Peder Pedersen på ovenmeldte gård, hk. 2.6.1.1. med kirketinde og forpligtelse til at holde aftægtskontrakten med Maren Cathrine Christensfatter (solgt matr. 17d 1½ album, 17a hk. 2.1.1.0., 17c hk. 0.5.2.¾ med tiender. Pantegæld: 1842 til Thisted kirke, 300 rd.,, 1prioritet i gårdens hk. 2.6.1.1. med avl og afgrøde m.v. - udslettet 1853
Peder Pedersen var født ca 1797, søn af Peder Andersen i Skårup

Folketælling Torsted 1845, en gård
Peder Pedersen, 49 år, gift, født i Sjørring, gårdmand
Mette Marie Jensdatter, 34 år. gift, født her i sognet, hans kone
Maren Katrine Pedersdatter, 4 år, født her i sognet
Maren Katrine Christensdatter, 72 år, enke, født her i sognet, husmandens svigermor
Jens Peter Pedersen, 23 år, født i Skinnerup, tjenestefolk
Christiane Christensen, 20 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Ved folketælling 1860 boede parret med de to børn
og en tjenestekarl Lars Nielsen, 56 år, ugift født i Sjørring
 
1869
skøde
Jens Peter Pedersen, søn, et hus matr. no 17b hk. 0.5.2.2¾ med tiender, ejendele og aftægt til sælger

1875
skøde
do., en lod matr. 17c, hk. 0.5..2.¾ fra Julius Hansen /ejer af 17a. Pantegæld 1873: 1000 kr. pr. i hus og aftægt, Til Jens Andersen.- udsl.. 1882

Folketælling Torsted 1880, en gård
Jens Peter Pedersen, 34 år, født i Torsted, gårdejer
Birthe Pedersen, 33 år, født i Sjørring, hans kone
Mette Marie Pedersen, 9 år, født i Torsted, datter
Peder Pedersen, 1 år, født i Torsted, søn
Peder Pedersen, 83 år, enkemand, gårdejerens far, aftægtsmand
Ved folketælling 1890 bor parret med ovennævnte børn +
Mariane Petersen, 9 år, født i Torsted, datter
Jens Peter Petersen, 8 år, født i Torsted, søn
Folketælling Torsted 1921, matr. 17b
Jens Peter Pedersen, født 1845 i Torsted, gift, gårdejer
Bertha Pedersen, født 1846 i Sjørring, gift. husmor
Mette Marie Pedersen, født 1870 i Torsted, ugift, barn
Peder Pedersen, født 1878 i Torsted, ugift, barn
Valdemar Christensen, født 1906 i Hundborg, tyende
 
Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 73, matrikel no 17b hk 0.5.2.2¾ ( solgt 1929), 17c hk 0.5.2.¾ ( solgt 1929), 17f 1½ album

1928
adkomst
Peder Pedersen 17b, 17c iflg skifte

1931
adkomst
Peder Pedersens arvinger, Marie Hansen, Frøslev, Mors. Marianne Hansen, husbestyrerinde, Bedsted. Anders Hansen i Harring, Petrus Hansen ( børn af Julius Hansen og Maren Katrine Pedersen - se matr. 17a)
 
1931
skøde
Alfred Christensen, no 17f
 
1946
skøde
Jens Mourits Ramsgård, 17f
se også matr. no 17b,c,f nedenfor


Nyere info:

Lige øst for nr. 4 lå i sin tid en ejendom, jeg kender ikke gårdens historie, men véd at der har boet en mand ved navn Jens Peter Pedersen, han havde kone og 6 børn, og de døde alle 8 af den spanske syge, som raserede store dele af verden i årene 1918 - 1920, og kostede ca. 27 mill. mennesker livet.
På Thorsted kirkegård er der, mod vest, et stort gravsted i granit indhegning og med en høj sten, hvorpå der står: "Jens Peter Pedersens Familiegravsted ".
Hvem der købte ejendommen efter Jens Peter Pedersen véd jeg ikke, men derimod at Jens Ramsgård købte gården af en mand ved navn Marius Pedersen, og det var i 1938.
Gårdens bygninger var gamle, så i 1946 købte Jens Ramsgård et jordløs hus ( den nuværende nr.4 ) huset ejedes af murer Alfred Kristensen og hustru Gudrun, Alfred var en bror til gartner Henry Kristensen i Sjørring .
Jens flyttede sammen med sin familie om i huset, der blev bygget nyt udhus (stald og lade) og derefter blev den gamle gård nedrevet.
Jens flyttede til Sjørring i 1985, og solgte gården til sin datter og svigersøn.
Jens Ramsgård f. 8. - 4. - 1909 d. 3. - 2. - 1989 80
Clara " f. 23. - 2. - 1915 d. 2. - 2. - 1973 58
Jens Ramsgård 1938---------------------------1985
Ida og Vagner Kristensen 1985---------------------------

Nordre Thorstedvej 6


Id: 63
Adresse: Nordre Thorstedvej 6
text: Jensen, Tommy Skallerup, Jensen T., Poulsen V.
text: 17a,73-530/73.4
text: 17a
text:
Historie om ejendommen: Matr. 17a

Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 165, matr. no 17a i Torsted, hk. 2.1.1.0., 17c hk 0.5.2.¾ (17c frasolgt 1875 til 17b)
1867
skøde
Julius Hansen matr. no 17a hk. 2.1.1.0., 17c hk 0.5.2.¾ med bygningerm besætning m.v.- sælger Peder Pedersen. Pantegæld 1867 1500 rd. 1. pr. i paceller m.m. til boghdl. Kreiberg, Tisted - udslettet 1876. 1867 2000 rd, pr. næst 1500 til Jens P. Pedersen, - udsl.. 1876. 1872 300 rd til boghdl. Kreiberg, næst 1500 - udsl.. 1876. 1876 6600 kr til kreditforeningen, 1. pr. i gården 17a - udsl. 1879. 1877 1000 kr til kbmd. Vorm - udsl.. 1879. 1877 750 kr til Niels Fårtoft, næst 7600

Ved folketælling 1880 bor Julius Hansen i et hus (ikke nævnt i skødeprotokol)
Julius Hansen,, 42 år, født i Hillerslev, fiskehandler
Maren Katrine Pedersen, 39 år, født i Torsted, jans kone
Anders Hansen, 13 år, født i Torsted, søn
Frederik Chr. Hansen, 11 år, født i Torsted, søn
Mariane Hansen, 8 år, født i Torsted, datter
Otto Hansen, 5 år, født i Torsted, søn
Petrus Hansen, 4 år, født i Torsted, søn
Luise Hansen, 3 år, født i Torsted, datter
 

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957, fol. 72 matr. no 17a hk 2.1.0.2¼ - gl. register fol. 165
1879
skøde
Niels Jepsen Rysgård, 17a med tiende - sælger Julius Hansen ( 17e ¾ frasolgt). Pantegæld 1879 6600 kr 1. r. - aflyst 1939

1900
skøde
Jens Jepsen, søn, samme ejendom. Pantegæld 6600 overtages

Folketælling Torsted 1890. en gård
Jens Jepsen, 32år, født i Hundborg, gårdejer
Kirsten Marie Christensen, 29 år. født i Skårup, hans hustru
Christen L. Jepsen, 5 år, født i Torsted, søn
Niels Rysgård Jepsen, 4 år, født i Torsted, søn
Christian Carl Jepsen, 2 år, født i Torsted, søn
Folketælling Torsted 1921, matr. 17a
Jens Jeppesen Munk, født 1857 i Hundborg, gift, ankom 1859 fra Hundborg, gårdejer
Kirsten Marie Jeppesen, født 1860 i Sjørring, gift, husmor
Mads Kusk Christensen, født 1888 i Tingstrup, gift, tyende
Birgitte Kusk Christensen, født 1891 i Torsted, gift, bestyrerinde
Jens Jeppesen Christensen, født 1913 i Torsted, barn
 
1923
skøde
Chr. Carl Jepsen, søn, samme ejendom

1946
adkomst
Augusta Kristine, enken iflg. skifte
nyt tingbogsbld 1957: 17a

Nyere info:

Jens Munk Jeppesen ( en bror til Jens Kresten Jeppesen Ndr, Thorstedvej 2 ) ca.1890------------------------ca. 1922
En søn Kristian Karl Jeppesen (Munk) 1922--------------------------- 1941
" " " f. 24. - 1. - 1888 d. 6. - 3. - 1941 53
Hans hustru kaldet Stinne Munk 1941---------------------------1976
Augusta Kristine Jeppesen (født Salmonsen) f. 3. - 8. - 1899 d. 2. - 1. - 1976 77
Holger Munk Jeppesen 1976---------------------------1996
" " " f. 1. - 4. - 1927 d. 30.-11. -1996 69Tommy Skallerup Jensen 1996------------------------------

Gårdens jord ejes i dag af Kresten Jeppesen Næstrup

Nordre Thorstedvej 4


Id: 64
Adresse: Nordre Thorstedvej 4
text:
text:
text: 17b, 17c
text:
Historie om ejendommen: Bygninger nedrevet, da familien døde af tuberkuose

Matr. 17b,c,, fra 1929, se også 17b,c,f ovenfor

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 74, matrikel no 17b hk 0.5.2.1¼, 17c hk 0.5.2.¾ (17c, 17f udgår af matr. 1956 u. 17b hk 1.3.1.½
1929
skøde
Marius Pedersen, 17b, 17c - sælger Peder Pedersen
 
1938
skøde
Jens Mourits Ramsgård (Andersen), 17b,17c (der også ejer 17f)
myt tingbogsblad 17b

Skaarupvej 14


Id: 65
Adresse: Skaarupvej 14
text:
text:
text: 17d
text:
Historie om ejendommen: Matr. 17d

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 118, matr. no 17d i Torsted hk 1½ album
1867
skøde
Christen Mikkelsen, parcel 17d i Torsted med tiende. parcellen er bebygget. “Den på kortet afsatte vej, respekteres af køber og fremtidige ejere. Pantegæld 1867 50 rdl., 1. pr. - udsl.. 1878

Folketælling Torsted 1880, et hus
Christen Mikkelsen, 48 år, født i Vust, brøndgraver
Mette Marie Andersen, 39 år, født i Torsted, hans kone
Ane Mikkelsen, 8 år, født i Torsted

Skøde og pateregister 1846-1957 fol. 75 ( gl. reg. fol. 118) matr. no 17d hk 1½ alb., 2d 1 alb.find gl. reg. fol 118

1885
skøde
Niels Pedersen, 17d - sælger Chr. Mikkelsen

1897
adkomst
Kirsten Pedersen, født Poulsen, enken, samme ejendom iflg. skifte. Pantegæld 1885, 800 kr til husmandskreditforeningen i Ålborg, 1.pr. i bygninger m.v., udslettet 1906. 1889 kr. 1500, næst 800 - udsl. 1905

Folketælling Torsted 1890, et hus
Niels Pedersen, 51 år, født i Sjørring, husmand
Kirsten Poulsen, 44 år, født i Sjørring, hans hustru
Nikoline Katrine Pedersen, 12 år, født i Vestervig, datter
Martin Poul Pedersen, 10 år, født i Sjørring
Mads Christen Pedersen, 6 år, født i Sjørring, søn
Kristine Pedersen, 4 år, født i Torsted, datter
Anton Christian Pedersen, 1 år, født i Torsted, søn
 
1911
skøde
Mads Chr. Pedersen, søn.17d fra sin far

1917
adkomst
Kirsten Pedersen født Poulsen, eneste arving, iflg. skifte

1910
skøde
Mads Chr. Pedersen - sælger Peder Jensen Skårup, matr. 2d ( panteprotokol fol. 116

1920
adkomst
Kirstine Pedersen, født Poulsen, iflg. skifte, matr. 2d
 
1917
skøde
Martin Nielsen Bakke, samme ejendom

1920
skøde
do., 2d

1957
adkomst
Maren Bakke, enken 2d, 17d

Folketælling Torsted 1921, matr. 17d
Martin Nielsen Bakke, født 1895 i Skjoldborg, gift, ankom 1917 fra Skjoldborg, husmand
Maren Bakke, født 1884 i Skjoldborg, gift, ankom 1917 fra Skjoldborg, husmor
Ellen Margrethe Bakke, født 1915 i Skjoldborg, barn
Dorthe Kristine Bakke, født 1918 i Torsted
Karen Marie Bakke, født 1906(?) i Torsted, barn
 
1957
skøde
Elmar Chr. Enevoldsen, skovarbejder, 2d, 17d
nyt tingbogsblad 2d

Sdr. Thorstedvej 26


Id: 66
Adresse: Sdr. Thorstedvej 26
text:
text:
text: 18
text: 23 + 20
Historie om ejendommen: En ejendom fra 1778 ( udskiftningskort no 23(og no 20) 1844 matr. no 18 . Nyere info: Mads Skårup Jensen gift med Ane Kirstine Jensen som døde kun 30 år gammel, parret havde da 5 børn.
Mads Skårup Jensen blev gift igen, denne gang med Else Kristine Andersen, hun fødte ham 13 børn bla. Johannes ( Liselund Sjørring ) +August og Anders Skårup.
Parret boede på Sdr. Thorstedvej 26 til år1901, da solgte de gården til Laura og Johannes Jespersen og flyttede de til Hjardalvej 6.
Mads Skårup Jensen døde i 1912, hans hustru blev boende på Hjardalvej 6 i yderlig 4 år, da havde sønnen Anders Skårup købt " Krogtoft " ( Thorstedvej 139 ) og Else Kristine flyttede da til denne adresse.

Johannes Jespersen f. 6. - 9. - 1879 d. 23. - 10. - 1973 91
Laura " f. 18. - 12. - 1873 d. 13. - 6. - 1968 95

Jens Jespersen f. 17. - 3. - 1905 d. 2. - 6. - 1993 88
Elisabeth " f. 23. - 3. - 1906 d. 3. - 6. - 1071 65


side 4

Jens Jespersen overtog gården efter sine forældre sidst i 20erne og solgte den videre i 1965, en kort overgang sad Lisse og Jens til leje, på loftet hos Marie Hangård, til deres nye hus blev færdig (Nr.6)
Lisse døde d. 3. - 6. - 1971 kun 65 år gl.
Børge Jensen 1965-------------------------1966
Ejendomshandler solgte jorden til henholdsvis Per Munk - Ejler Kappel - og - Jens Peter Yde. Bygninger købte Verner jeg tror efternavnet var Larsen 1966-------------------------1973
Inge Lis og Lars Hansen 1973-------------------------1978
Thor Anthony 1978-------------------------


(udskiftningskort no 20 må være huset tilkøbt 1800 fra Jens Andersen Kirk hk 0.1.0.2¼, huset ligger norden Jens Andersens gård)

Hartkornsekstrakt 1820/29, hartkorn 0.3.3.2, ny matrikel no 18 hk 1.3.1.½, ejer Lars Jacobsen

Stedet 1801, Brandforsikring Hundborg Herred 1800-36 fol. 27
Et sted ejes og bebos af Lars Jacobsen hk 0.3.3.2.
a. Stuehuset i sønder 17 fag 8½ alen dyb, dels ege, dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels murede, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers, samt de 5 fag i den vestre ende til lade, fæ og fæhus. I stuerne er fiel gulv, loft og vinduer og døre samt en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel på ½ tønde, skorsten og bageovvn af brændte sten. forsikringssum 400 rd.
b. Det nordre hus 6 fag 6½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge stråtag. Indrettet til lo og lade. Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsiskret.
 
Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 198, 240 ( nyt reg. fol. 77) hk 0.3.3.2., ejer Lars Jacobsen
anm. : Efter vedstående haves hjemmel til hk. 0.3.1.0. og ved utinglæst skøde af Christen Jensen 1798 0.0.2.2. = 0.3.3.2.
 
1778
skøde
Lars Jacobsen, en parcel på Torsted mark hk. 0.0.2.2., 60 rd. - fra Christen Jensen ( i gl. matr. no 8)

1793
skøde
do., hk 0.2.0.¾, 159 rd. - fra Jens Jepsen (i gl. matr. no 4, ny no 19

1797
skøde
do., et stk. jord hk 0.1.0.¾, 34 rd. - fra Christen Jensen

1800
skøde
do., et hus hk. 0.1.0.2¼, pris uluftet - fra Jens Andersen Kirk ( de bytter noget jord)

1806
tiendeskøde
do., kirke korn og kvægtiende til hk. 0.3.3.2, 92 rd. - fra Johs. Birch V. Vandet

1812
tiendeskøde do., halve kongekorntiende til hk 0.3.0.3, 15 rd. - fra Niels Vigs enke Mette Nielsdt. Pantegæld: 1801 200 rd., 1. pr. i hk 0.3.1.0. til Sjørring og Torsted sogns fattige - udslettet 1867. 1808, 200 rd., 2. pr. i hk 0.3.3.2 til præsten Steenstrup - udsl.. 1840

Ved folketælling Torsted 1787 bor Lars Jacobsen, ugift, 25 år og grov tømmermand hos Jens Christian Andersen i gård no 6

Folketælling Torsted 1801
Lars Jacobsen, husbonde, 38 år, gift 1. gang, hus- og tømmermand
Mette Christensdatter, hans kone, 39 år, gift 1. gang
Peder Lauridsen, 7 år, søn
Jacob Lauridsen, 5 år, søn
Anne Lauridsen, 4 år, datter
Jens Lauridsen, 2 år, søn
Folketælling Torsted 1834, et hus
Lars Jacobsen, 70 år, gift, husmand
Mette Christensdatter, 71 år, gift, hans kone
Anders Larsen, 30 år, ugift, søn, tømmermand
Christen Jensen, 9 år, plejebarn
Folketælling Torsted 1845, en gård
Lars Jacobsen, 81 år, gift, født i Vang, gårdmand
Mette Spanggård, 82 år, gift, født i sognet, hans kone
Anders Larsen, 41 år, ugift, født i sognet, søn
Mette Jensdatter, 33 år, ugift, født i sognet, tjenestepige
Sidsel Andersdatter, 20 år, ugift, født i Hundborg, skrædderske
 
1832
skøde
Anders Larsen, fra sin far, på a. en parcel hk 0.2.0.¾, b. et stk. jord hk 0.3.0.3.¾, c en parcel hk 0.1.0.¾, d. en do hk 0.0.2.2., e. en toft hk 0.1.0.2¼, f. halve kongetiende til 0.3.3.2, g. kirketiende til 0.3.3.2, h. besætning, ind og udbo - 500 rd. (0.2.0.¾ frasælges)

år?
aftægtskontr.
med sin mor Mette Christensdatter med sikkerhed i foranstående skøde, næstefter 600 rd

1854
tiendeskøde
Anders Larsen, kongetiende til hans gård matr. no 18 hk 1.3.1.½ 50 rbd n - fra Christen Nielsen
 
1853
testamente oprettet af Anders Larsen, som hjemmel for Niels Jensen Møller på de Anders Larsen ved skøde 1832 nævnte ejendomme, gl. hk. 0.5.2.2½, ny matr. no 18 hk. 1.3.1.½ ( matr. 18b,18c frasolgt.)

1865
skøde
do., parcel no 16a hk. 1.1.3.2. m. tiender - fra Lars Chr. Spanggård - 16a og 18a er en hovedparcel. Pantegæld 1865: 900 rd 1.pr. i 16a m. tiender, bygninger m.v. -udsl.. 1876

Folketælling Torsted 1860, en gård
Niels Møller, 39 år, født i Sjørring, gårdmand
Kirstine Christensdatter, født i sognet, hans kone
Trine Marie Nielsen, 5 år, født i sognet, datter
Maren Nielsen, 3 år, født i sognet, datter
et nyfødt drengebarn. u. 1 år, søn
Anders Larsen 57 år, født i sognet, ugift aftægtskarl, forsørges af gårdmanden
 
1876
skøde
Mads Jensen Skårup, matr. 18a hk 1.0.2.¼, 16a hk 1.1.3.2. m. tiender. Pantegæld 1876: 1800 kr. i 18a, 16a til kreditf. for sikkerhed for børn iflg. testamente efter Mads Skårups hustru Ane Kirstine Madsen - udslettet 1891. 1876: 7350 kr. + naturalier, til Niels Larsen for børnearv, 3.pr.næst 1800 og 5000 kr.- udsl. 1877. 1876: 1800 kr, 1.pr. i 18a,16a til Kreditforeningen (bem. færdselsservitut). 1891: 9000 kr., 1.pr. i 18a, 16a.- udslettet 1903

Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 77, matr. no 18a hk 0.6.1.2¼, 16a hk 1.1.3.2 ( 16e 0.0.3.1. solgt 1918), 16d hk 0.2.0.1¼, 9c hk 0.0.3.1¾ (solgt 1916), 9d hk 0.0.3.¼ (solgt 1918), 10e hk 0.0.2.¾

1893
skøde
Mads Jensen Skårup, 16d med tiende, mageskifteskøde fra Peder Sjælland Christensen

Folketælling Torsted 1880, en gård
Mads Jensen, 38 år, født i Torsted, gårdejer
Else Kirstine Andersen, 24 år, født i Bjergby, hans 3. kone
Dorthe Jensen, 12 år, født i Torsted, datter, ( p.t. i Tilsted, tillægsliste)
Jens Skårup Jensen, 11 år, født i Torsted, søn
Jens Tøfting Jensen, 8 år, født i Torsted, søn
Maren Jensen, 7 år, født i Torsted, datter
pige, udøbt, født i Torsted, datter
Peter Nielsen, 20 år, født i Sjørring, tjenestekarl
Mette Marie Andersen, 33 år, ugift, født i Bjergby, tjenestepige
1890: bor parret i gården, samt:
Jens Skårup Jensen, 21 år, født i Torsted, søn
Kristine Skårup Jensen, 10 år, født i Torsted, datter
Anders Skårup Jensen, 8 år, født i Torsted, søn
Christen Skårup Jensen, 7 år, født i Torsted, søn
Johannes Skårup Jensen, 5 år, født i Torsted, søn
Torvald Skårup Jensen, 3 år, født i Torsted, søn
Maren Skårup Jensen, 2 år, født i Torsted, datter
Ingeborg Christensen, 18 år, født i Silstrup, tjenestepige
 
1901
skøde
Johannes Jespersen, matr. 16a, 18a, 16d,

1913
skøde
do., 9c med tiende - sælger Carl Christensen

1914
skøde
do., 8d - sælger Carl Christensen

1925
skøde
do, 10e - sælger Jens Andersen Søndergård

1912
deklaration “Stamejendom 10a om fredlysning af langdysse “Lang Kaw” og gravkammer”

Folketælling Torsted 1921, en gård
Johannes Jespersen, født 1879 i Torsted, gift, gårdejer
Laura Jespersen, født 1873 i Torsted, gift, husmor
Kristine Marie Jespersen, født 1903 i Torsted, barn
Jens Jespersen, født 1905 i Torsted, barn
 
1928
skøde
Jens Jespersen, søn, 16a, 18a, 16d, 10e

Vandetvej 4


Id: 67
Adresse: Vandetvej 4
text:
text:
text: 18b
text:
Historie om ejendommen: Matr. 18b m. fl.
Skøde og panteregister 1846-1957 fol 78, matr. no 18b hk 0.2.0.2¼, 11m hk 0.1.0.¾, 19c hk 0.1.0.¾, 20c hk 0.0.1.¾, 9e hk 0.1.0.½
1865
skøde
Jens Ubbesen, no 18b med tiender - sælger Niels Jensen Møller. Pantegæld 1867: 400 kr., til fru Steenstrups legat for sognets fattige og trængende, 1. pr. i 18b - udsl. 1889
se også matr. 20a folket. 1860

Folketælling Torsted 1880, et hus
Jens Ubbesen,61 år, født i Vang, tækker
Mette Poulsen, 61 år, født i Klitmøller, hans kone
Ane Jensen, 19 år, født i Torsted, datter
Mette Katrine Johansen, 68 år, ugift, født i Torsted, forsørges af fattigvæsenet
 
1902
skøde
Ubbe Jensen, samme ejendom
Folketælling Torsted 1890, et hus

Ubbe Jensen, 37 år, ugift, født i Torsted, bestyrer, husejer
Jens Ubbesen, 71 år, enkemand, født i Vang, aftægtsmand
Ane Jensen, 29 år, ugift, født i Torsted, husbestyrerinde, sypige
se også matr. 13c
 
1914
skøde
Jens Larsen Jensen, samme ejendom

1923
skøde
do., parcel 11m - sælger Lars Skriver Kloster

Folketælling Torsted 1921, matr. 18b
Jens Larsen Jensen, født 1864 i Sjørring, gift, husmand
Else Marie Jensen, født 1875 i Hillerslev, gift, ankom 1914 fra Tingstrup, husmor
 
1933
skøde
Ejnar Hede, 11m, 18b

1940
skøde
do., 19c, 20c - sælger Peder Chr. Sørensen

1948
skøde
do., 9e - sælger Lars Skriver Kloster
nyt tingbogsblad 1957 11m

Nyere info:

Ubbe Jensen ( flyttede til Thorstedvej 134 )
Jens Larsen Jensen ( Bundgård ) f. 16. - 4. - 1888 d. 6. - 3. - 1936 48
Else " " f. 29. - 7. - 1891 d. 16 -11.-1969 78
Jens Bundgård solgte gården i 1928 til sin datter og svigersøn. Jens og Else blev hver især boende på gården til de døde.
Ejnar Hede f. 14. - 1. - 1906 d. 24. - 9. - 1984 78
Agnes " f. 2. - 9. - 1906 d. 18. - 2. - 1993 87

side 9
Agnes solgte gården i 1985, og flyttede til Sjørring. det blev Lis og Svend Jensen der købte gården og oprettede en minkfarm. Svend fik dårlig ryg , og de solgte farmen i 1988 og bosatte sig i Thisted.
De nye ejere blev Henny og Karsten Nørgård, som har udvidet farmen betydelig.


_____________________________________________________


Lige før nr. 6 lå en lille ejendom til 1 hest og 1 ko, stedet ejedes af Per Yde som handlede med ure.
Ejendommen blev købt af Jens Salmonsen og nedrevet i ca. 1936.

Sdr. Thorstedvej 18


Id: 68
Adresse: Sdr. Thorstedvej 18
text: Bjerg, Erik Thinggaard ?
text: 10c mfl,73480/165.2 ??
text: 18c
text:
Historie om ejendommen: Matr. 18c
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 68, matr. no 18c jk 0.0.2.1.
1865
Skøde T
homas Pedersen, matr. 18c, - sælger Niels Jensen Møller
 
1871
skøde
Anders Chr. Andersen, 18c med bygninger, mageskifteskøde
 
1879
skøde
Jens Chr. Snedker, samme ejendom obl. 1879 kr. 950 til skipper Gregers Chr. Gregersen i Nykøbing - udsl.. 1881

Skøde og panteregister 1846- 1957 fol. 79 ( gl. fol. 68) , no 18c hk 0.0.2.1.(solgt 1895), 8e ¼ album ( solgt 1918)
 
1881
skøde
Jens Jensen, 18c med bygninger og tiende. Pantegæld 1881, 1000 kr. til Jens Chr. Snedker, 1. pr. i 18c m. bygninger - udsl.. 1892

Folketælling Torsted 1890, et hus
Jens Jensen, 38 år, født i Sjørring, arbejdsmand
Mette Katrine Nielsen, 37 år, født i Ø. Vandet, hans hustru
Jens Chr. Jensen, 3 år. født iTorsted, søn
 
1895
skøde
Jens Jeppesen smed, samme ejendom - overført til matr. 10c . Pantegæld 750 kr. til husmandskreditforeningen - udsl.. 1918
se videre under matr. 10c

Sdr. Thorstedvej 32


Id: 69
Adresse: Sdr. Thorstedvej 32
text: Kloster, Jørgen Skriver
text: 20b mfl,73-3450/709.9
text: 19
text: 19
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 4 (Udskiftningskort no 19) 1844 matrikel no 19.

Matrikel 1664, hk 2.4., ejer Ørum, bruger Niels Laursen. Landgilde 4 td. byg,1 pund smør, 2 pund flæsk, 1 får,5 tf havre,1 gås, 2 høns,3 snese ål = 6.1.

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Andersen Næsstrup Hestring og Grønnegård

Matrirkel 1688, no 4 hartkorn 1.0.3.0. (gl. hk 2.4.), ejer Ørum, bruger Niels Andersen i Grønnegård

Matrikel 1688b no 4, hk 1.0.3.0., ejer Ørum, bruger Niels Andersen i Grøngård

Matrikel 1688c no 4, hk 1.0.3.0., ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Terkild Christensen

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 4, hk 1.0.3.0., ejer Peder Andersen i Fårtoft, bruger Jens Jepsen

Rapport 1778, sognefogeden i Thorsted: hk. 1.0.3.0., ejer Peder Andersen i Fårtoft, bruger Jens Jepsen, svarer landgilde 4 rd.

Hartkornsspecifikation 1789 no 15, hk 1.0.3.0., ejer Anders Pedersen i Fårtoft, bruger Jens Jepsen

Hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.4.0.2½, ejer Jens Christensen, ny matr. no 19 hk. 1.3.0.2½, ejer Christen Christensen Fuglsang

Bygningen 1844, brandtaksationsprotokol side 110
Et hus på byens mark ( sikkert udflyttet)
ejes og bebos af Anders Færgegård Christensen
Stuehus i øst-vest 20 fag, 8½ alen dyb, bindingsværk med mur og stråtag, indrettet til storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og ovn, stald og lade - ej tilforn forsikret
1853 forandret: en gård ejes og bebos af Anders Færgegård Christensen
a. stuehus i øst-vest, nu 22 fag, 9 alen dyb.
b. et hus i øster ende af stuehus 6 fag, 10 alen dyb, indrettet til lade og vognhus
c. et hus midt i stuehuset mod nord, 6 fag 9½ alen dyb af bindingsværk med mur og stråtag, indrettet til fåresti og brøndhus
 
Fæstere
før 1664
Niels Laursen
 
Før 1683
Niels Andersen i Grønnegård , (ca 1651-1720), skifte Højris ~ Maren Pedersdatter, (ca 1648-1714) m. skifte Højris ~ Birgitte Christensdatter
Børn: Christen født ca 1693, 1760 i kjoldborg
Ingeborg født ca 1687 ~1710 Jens Nielsen Spanggård i gård no 6 Jens
 
1721
Terkild Christensen (ca 1682-1752), han ægtede forrige fæsters enke ~Birgitte Christensdatter ( ca 1681-1723)~Anne Andersdatter (ca 1697-1757)
Børn:
Dorthe født 1724
Kirsten født 1725
Niels født 1727, ~1768 Anna Madsdater, bor i Skinnerup
Maren født 1737
 
Før 1752
Salman Salmansen (ca 1717-1752)~Inger Pedersdatter (ca 1692-1746), død 1746~ 1746 Bodil Jensdatter Spanggård (1717-1756) datter af Jens Nielsen Spanggård i gård no 6
Børn:
Peder født 1747
Jens født 1750
Laurits født 1752
 
1752
Jens Jepsen, hk. 1.0.3.0., ægter forrige fæsters enke~ 1752 Bodil Jensdatter Spanggård, forrige fæsters enke~ 1757Anne Kirstine Christensdatter, død 1786
Jens Jepsen var født i Torsted ca.1727, søn af Jep Pedersen Skårup i gård no 1, han var gift med (2.gang) Anne Kirstine Christensdatter, født o. 1733 i Tingstrup, datter af Christen Jørgensen Smed (Kølbygårds skifteprotokol 1759, folie 226)

Folketælling Torsted 1787, et boel
Jens Jepsen, 63 år, enkemand 1. gang, fæstebonde og boelsbruger
Christen Jensen, 22 år, ugift, søn
Jens Jensen, 15 år, søn
Mette Jensdatter, 22 år, ugift
desuden Jeppe født 1757
Johanne født 1767
Jens blev ~1799 Helvig Pedersdt. Enggård - boede i Klitmøller
Før 1793 blev Jens Jepsen selvejer. Gården udstykkes 1793 og 1801. 1793 solgt hk. 0.2.0.¾ til Lars Jacobsen (i ny matr. no 18), 1793 0.1.1.¾ til Christen Jensen Mouritsen (senere ny matr. no 28), 1793 0.0.3.¼ til Lars Spanggård, 1793 0.0.1.1¼, jord på Torsted mark til Chr. Hulgård ( bliver ny matr. no 13) og 1801 til Christen Fuglsang 0.4.0.2½ (her)
 
Skøde og panteregister Torsted 1823-46, fol.181,194,223 ( nyt reg. fol. 80), hartkorn 0.4.0.2½, nyt hartkorn 1.3.0.2½, hvoraf “enken Maren Christensdatter” 1845 sælger for 0.5.2.1½ for 300 rd. ( se taksationsforretning 27.5.1793)
 
1801
skøde
Christen Christensen Fuglsang (1761-1839 født i Klitmøller), svigersøn , ovenstående hartkorn 0.4.0.2½ for 399 rd. - sælger Jens Jepsen

1812
tiendeskøde do. Kirke korn og kvægtiende til hk. 0.4.0.2½, fra Johs. Birk. Pantegæld:1801 til kbmd. Henrik Knakkergård 299 rd., 1. prioritet i hk 0.4.0.2½ - udslettet 1836

do. 1805 til samme, 100 rbd n.v., 2. pr. i samme hk og 1. pr. i ind og udbo - udslettet 1826. 1813 bevis til kbmd. Hou, 33 rbd. 1817 panteobl. 100 rbd, 2. pr. i debitors sted, 1. pr. i ind og udbo til Peder Olesen Færregrd. udsl.. 1836
Christen Fulsang ~1794 med Jens Jepsens dt. Mette

Folketælling Torsted 1801
Christen Christensen Fuglsang, 40 år, gift 1. gang, boelsbruger
Mette Jensdatter, hans kone, 28 år, gift 1. gang ps. alder? (født 1762)
Maren Christensdatter, deres datter, 1 år.
Jens Jepsen, konens far, 70 pr, enke 1. gang, aftægtsmand
desuden datteren Metter Kirstine født 103
Maren, blev gift 1819 med efterfølgeren Jens Christensen
 
1826
skøde
Jens Christensen, svigersøn, sælgers hus i Torsted ( tekst ødelagt) rdb. sedler. Pantegæld, 1826 300 rbd n, 1. pr. i hk 0.4.0.2½ med ind og udbo, besætning m.m., Til Chr. Christensen i Klitmøller. udsl.1836
do. 1836 425 rbd. s. 1. pr. i hk 04.0.2½., besætning m.m.
do. 1839, 75 rbd n, 2.pr. i huset hk 0.4.02½ m.m., til Chr. Ørgård i Skinnerup - udsl.. 1846

1846
skifteattest
godtgør at Jens Christensens enke Maren Christensdt. sidder i uskiftet bo ( til hk. gl. matr. 0.4.0.2½, ny matr. no 19 hk 1.3.0.2½ (solgt 1845 nyt hk. 0.5.0.1½, ( matr. 19b, 300 rbd til Chr. Larsen Spanggård))

Folketælling Torsted 1834, et hus
Jens Christensen, 53 år, gift, husmand
Maren Christensdatter, 33 år, gift, hans kone (= dt. af Chr. Fuglsang
Christen Jensen, deres søn, 12 år
Jens Christian Jensen, søn 5 år
Anders Jensen, søn, 1 år
Christiane Jensdatter, datter, 8 år
Jens Larsen, plejebarn, 7 år
Mette Jensdatter, 74 år, enke, aftægtskone. ( Chr. Fuglsangs enke)
folketælling 1845, et hus
Maren Christensdatter, 45 år, enke, født her i sognet, husmandsenke, lever af sin jordlod
Christen Jensen, 23 år, ugift, født her i sognet, hendes søn
Christiane Jensdatter, 19 år, født her i sognet, hendes datter
Anders Jensen, 7 år, født i sognet, hendes søn
Nicolaj Jensen, 5 år, født her i sognet, hendes søn.
 
1845
skøde
Anders Færgegård Christensen, parcel matrikel no 19a, “af degnens sted”, nye hartkorn 0.5.2.1.60 rd., parcellen skal værebebygget (19c, 20a ,20c frasolgt)

1848
skøde
do., et hus gl. hk. 0.3., nyt 0.7.1.0 med tiende - fra Anders Kappel Christensen

1848
skøde
do., matr. 20b, hk 0.4.3.0.
 
1854
skøde
do., tiende til 20b, 19a

1856
skøde
do., en parcel matr. 11d hk. 0.2.3.1½ med tiendeanpart for 850 rd , forenes med købers ejendom- fra Lars Christensen Spanggård. Pantegæld: 1856 2000 rd. til kreditforeningen , parceller no 19a og 20b ialt hk. 1.2.1.1. med kirketiende af 20b d med bygninger, assurance lejeret m.v., bemærket at 19a skal være bebygget. udslettet 1864. 1857 1000 rdl ne, 1.pr. i no 11d. til Jydske Landejendomsbesidderes kreditforening. 1874:1800 rd., 1.pr. i matr. 19a hk 0.5.2.1., 20b 0.4.3.0., 11d 0.2.3.1½ med tiender, bygninger leje, besætning m.v. til bogbinder Krejberg i Thisted - 19c, 20c udgår af pantet, gæld udsl.. 1886. 1886: 6600 til kreditf. - udslettet 1912. 1888: 1000 til Chr. Jensen i Skjoldborg, næst 6600 - udsl. 1907.1893: obl. til Kirsten Christensen

Folketælling Torsted 1860, en gård
Anders Færgegård, 39 år. født i Tvorup, gårdmand
Ane Jensdatter, 45 år, født i sognet, hans kone
Jens Andersen, 14 år, født i sognet, søn
Maren KatrineAndersen, 10 år, datter
Anders Sallingbo, 38 år, ugift, tjenestekarl
Folketælling Torsted 1880, en gård
Anders Færgegård Christensen, 58 år, født i Vang, gårdejer
Ane Jensen, 64 år, født i Torsted, hans kone
Jens Færgegård Andersen, 33 år, ugift, født i Torsted, søn
Maren Katrine Andersen, 29 år, født i Torsted, datter
Folketælling Torsted 1890, en gård
Anders Færgegård Christensen, 68 år, enkemand, gårdejer
Anders Nielsen, 27 år, født i Torsted, svigersøn
Maren Katrine Andersen, 39 år, født i Torsted hans hustru
Jens Færgegård Nielsen, 4 år, født i Torsted, søn
Jens Chr. Andersen, 71 år, født i Lønnerup, ophold
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 80, 142, matr. no 19a hk 0.4.1.1¾. 20b hk 0.4.1.2¼, 11d hk 0.2.3.1½ (solgt 1923 llm 0.1.0.¾), 9d hk 0.0.2.¾ (tillægges 16e 0.0.3.1., der udgår af matriklen , 9e 0.1.0.½ solgt 1948) , rest 9d 0.0.2.¼, 11f hk 0.2.2.2., 11q 0.4.0.1.
1897 adkomst Anders Nielsen, svigerøn, 19a, 20b, 11d med bygninger,iflg skifte. Pantegæld 1897, 2000 kr. næst 6600 - udsl. 1912
 
1912
skøde
Christen Kusk Christensen, samme ejendom

1918
skøde
do., 9d, 16e - sælger Johannes Jespersen
 
1920
skøde
Lars Chr. Pedersen, 19a, 20b, 11d, 9d, 6e
 
Folketælling Torsted 1921, matr. 20a, landbrug
Lars Christian Pedersen, født 1865 i Hillerslev, gift, ankom 1919 fra Tved, husfar, gårdejer
Dorthe Marie Pedersen, født 1866 i Kåstrup gift, ankom 1919 fra Tved
Petrine Marie Pedersen, født 1897 i Kåstrup, ugfit, ankom 1919 fra Tved, barn
Christian Carl Pedersen, født 1904 i Sønderhå, ankom 1921 fra Thisted, tyende
 
1923
skøde
Lars Skriver Kloster, samme ejendom

1948
skøde
do., 11f, 11q - sælger Thorvald Møller
nyt tingbogsblad 1957: 9d

Nyere info:

Nyere info: Ejendommens matrikler er bla. 19a og 20b. Den matrikel som bygninger ligger på har nr. 19 og nr. 20 ligger lige vesten for. Ved udskiftningen i 1802 står der bla. at nr. 19 ejes af Christen Fuglsang og nr. 20 ejes af Lars Jacobsen. så er der nogle år som jeg ikke har styr på, men fra 1910 til 1920 ejedes gården af Petrine og Kristian Kusk, de solgte så og flyttede til Hundborg. Derefter var der en mand ved navn Lars Sejtrik og han var der nok til efteråret 1922, da blev ejendommen købt af nogle ejendomshandlere, godt 3 ha. blev solgt fra til Jens Bundgård.
Min far Lars Skriver Kloster kom der om efteråret 1922 som bestyrer, han havde da 11,000 kr. tilgode hos disse ejendomshandlere, min far fik at vide at de ikke kunne betale hans tilgodehavende og kun ved at overtage gården kunne han få sine penge, far overtog så gården og mor og far giftede sig d.13. - april 1923.
Gårdens tilliggende var da på 23 ha., men jorden var meget udpint for gødnings, mor sagde engang:
" Vi var enige om, at her blev vi ikke ret længe. Det første år avlede vi ingen kålrabi større end en kop "
d.v.s. ca. 250 gram, nogle år senere, da jeg var knægt, havde jeg sjov af, om efteråret, at gå med en fjedervægt i lommen og da var der mange kålrabi som vejede 9½ -10 kg, det fortæller noget om jordens tilstand i 1923. Far købte i 1947 4 ha. af Ejnar Jeppesen, men kunne ikke få tilladelse til sammenlægning,
hvorfor han solgte 4 ha til Ejner Hede på Vandetvej, bytte prisen var 5,000 kr og far fik på den måde jorden hjem til gården.
Mor og Far blev i Thorsted til d.1. - 6. - 1965 da flyttede de til Thisted og vi Henny og Jørgen overtog gården ( mit barndomshjem .) I 1968 købte vi jorden fra Alfred Jensens ejendom 6.9 ha.
Vi ejede gården til d. 1. - 9. - 2004, hvor den blev solgt til Kirsten og Anders Grandjean Thomsen, og vi flyttede til Sjørring.
Lars Skriver Kloster f. 12. - 1. - 1998 d. 3. - 9. - 1978 80
Marie Malene " f. 1. - 3. - 1999 d. 3. - 5. - 1971 72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdr. Thorstedvej 14


Id: 70
Adresse: Sdr. Thorstedvej 14
text: Gasberg, Finn Madsen, Bukh L, Gasberg F
text: 19b,73-590/143.8
text: 19b, 11h
text:
Historie om ejendommen: Matr. no 19b, 11h, 1862. 1875: Torsted skolelærerembede. ps. Folketælling Torsted 1801. Nyere info: Jeg véd ikke hvornår kommuneskolen er bygget, men i min barndom var det Torsten Balle som var lærer
Torsten Peter Østergård Balle f. 20. - 11. - 1900 d. 24. - 5. - 1979 - 79
Dorthea Marie " (f. Olesen) f. 17. - 9. - 1010 d. 17. - 4. - 1989 -79
Balle er nok begyndt som lærer i Thorsted i den sidste halvdel af 20erne. Skolen blev nedlagt i ca, 1962
Balle købte skolen og boede der til sin død d. 24. - 5. - 1979.
Balle var også organist og kirkesanger ved Thorsted kirke.
Efter Balles død flyttede Dorthea til Sjørring hvor hun døde d.17. - 4. - 1989
I 1985 blev legepladsen skænket til Thorsted Beboerforening og skolen blev solgt til Anete og John Nielsen. de blev, skilt John flyttede og Anete Wøldike Smidt solgte ejendommen videre til Finn
Gasberg ( Lisbeth Bukh ) det var i 1995.

Jens Jensen Kågård, går omkring i sognet, 30 år, ugift -skoleholder
 
Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 231 - fra fol 183 (nyt register fol 81)
1862
skøde
Lars Christensen Spanggård, auktion på et hus 19b hk. 0.5.1½ m. tiender. Pantegæld 1862 650 rd. til Thisted Købstads Overformynderi 1. pr. - udsl. 1864
 
1863
skøde
Knud Madsen Vestergård no 19b m. tiender

1869
skøde
do., parcel 11h hk 0.0.1.2. m. tiender, svarer med 10b, bygafgift - fra fol 225
 
1875
skøde
Torsted skolelærerembede, 19b og 11h med bygninger og tiender
(tidligere: se matr. 4b, skolehuset)
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 81 - Ejer Sjørrring Thorsted Kommune
matr. no 19b hk 0.5.2.1½ (solgt 19e 0.0.3.2¾ 1929, 19d 0.4.0.2¼ 1948), 11h hk 0.0.1.2. ( 11n 0.0.1½ solgt 1929 og 11o ¾ album, 10k 2 album

Folketælling Torsted 1880, et hus ( se også matr. no 11)
Jens Jespersen, 34 år, født i Hvidbjerg, skolelærer
Kristine Marie født Hobolt, 36 år, født i Sjørring, hans kone
Maren Kjær Jespersen, 6 år, født i Torsted, datter
Ane Marie Jespersen, 3 år, født i Torsted, datter
Johannes Jespersen. under 1 år, født i Torsted, søn
Niels Chr. Andersen, 33 år, ugift, født i Torsted, tjenestefolk
Kirstine Marie Jensen, 18 år, født i Torsted, tjenestefolk
Petrine Pedersen, 12 år, født i Torsted, tjenestefolk
Ved folketælling 1890 bor ovennævnte familien i skolen, samt
Peder Christian Jespersen, 9 år, født i Torsted, søn
(1892 køber Jens Jespersen matr. no 8c)
Folketælling Torsted 1921, matr. 11h
Carl V.Poulsen, født 1883 i Hundborg, gift, ankom 1910 fra Nørhå, lærer
Margrethe Poulsen, f’dt 1887 i Gettrup, gift, ankom 191o fra Nørhå, husmor
Karen Margrethe Poulsen, født 1912 i Torsted, barn
Ove Poulsen, født 1913 i Torsted, barn
 
1910
skøde
Sjørring Thorsted Kommune, matr. 11c - sælger Olav Th. Vestergård

1947
skøde
do., 10k - sælger Ane Jeppesen
nyt tingbogsblad 10k

Adresse ukendt


Id: 71
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 19f, 20c
text:
Historie om ejendommen: Matr. no 19f, 20c, et hus

Se Søren Jensen, ejer af gård ny matr. no 16a - han udstykker gården 1853 og 1864 og køber i stedet parceller matr. no 19 og no 20c, der er bebygget.
1864
skøde
Søren Jensen., matr. mo 12 i Hundborg ¼ alb.

1865
skøde
do., , parcel no 19 hk 0.1.0.2., 20c hk 0.0.1.1 med opførte bygninger , matr. 23r i Hundborg- fra Anders Færgegård Christensen
 
1871
skøde
Poul Christian Sørensen, no 19c, 20c, lod no 23r i Hundborg , med tiender og bygninger. Pantegæld 1891: 1700 kr 1. pr. til Husmandskreditforeningen - udslettet 1919

Folketælling Torsted 1880, et hus
Poul Sørensen, 40 år, født i Torsted, husfader
Mette Marie Andersen, 43 år, født i Lem, Vendsyssel, hans kone
Søren Sørensen, 6 år, født i Torsted, søn
Mariane Sørensen, 4 år, født i Torsted, datter
Anders Christian Sørensen, 2 år, født i Torsted, søn
Martin Sørensen, under 1 år, født i Torsted, søn
Folketælling 1890:
Poul Christian Sørensen, 50 år, født i Torsted, husmand
Mette Marie, 53 år, født i Hellevad, hans hustru
Anton Christian Sørensen, 12 år, født i Torsted, søn
Martin Sørensen, 10 år, født i Torsted, søn
Else Kirstine Sørensen. 8 år, født i Torsted, datter
Jens Peter Sørensen, 5 år, født i Torsted, søn
 
Nyt reg. fol. 82 Torsted og Hundborg fol. 526
Skøde og panteregister 1846-1957 fol.82, matrirkel no 19f hk 0.1.0.2¾, 20c hk 0.0.1.¾
1903
skøde
Søren Sørensen, søn, samme ejendom

1940
adkomst
Kristine Luise Sørensen, født Jensen, enken 19f, 20c

Folketælling Torsted 1921, matr. no 19f
Søren Sørensen, født 18? i Sjørring, husmand
Kristine Luise Sørensen, født 1881 i Thisted, gift, ankom 1906 fra Thisted, husmor
Poul Christian Sørensen, født 1909 i Torsted, barn
Peder Christian Sørensen, født 1910 i Torsted, barn
Emil Sørensen, født 1912 i Torsted, barn
Viggo Sørensen, født 1912 i Torsted, barn
Marius Sørensen, født 1913 i Torsted, barn
Dorthe Ssørensen, f’dt 1917 i Torsted, barn
Mette Marie Sørensen, født 1919 i Torsted, barn
 
1940
skøde
Peder Chr. Sørensen, 19f, 20c
 
1940
skøde
Ejnar Thorsted

Sdr. Thorstedvej 10


Id: 72
Adresse: Sdr. Thorstedvej 10
text: Madsen, Benny, Hansen U.,Madsen B
text: 10h,73-520/82.2
text: 19f
text:
Historie om ejendommen: Matr. no 19f. Nyere info: Bygget af smedemester Henry G. Nielsen i 1934 han solgte smedien i 1946 og flyttede til Snedsted
de nye folk var Else og Harald Sunesen som drev forretninger til 1951 hvor de solgte til Niels Hangård

side 2
og flyttede til Sjørring.
Niels Hangård var der i 3år 1951--------------------1954
Da blev smedien nedlagt
Marie " (Nielses mor) 1954--------------------1976
Marie " enke efter Jens Hangård døde i 1976 82 år gl.
Øjvind Sørensen ejede stedet fra 1976 til december måned 1979
Ulla og Benny Madsen 1979--------------------


Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 129, NO 19f ½ album
1932
skøde
Svend Nyman Veje, sælger Jens Jeppesen

1935
skøde
Henry Georg Nielsen

1945
skøde
Harald Sunesen

1951
skøde
Niels Rysgård Jensen Hangård, 10h, 19f - tvangsauktion 1954
nyt tingbogsblad 1954 19f

Adresse ukendt


Id: 73
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 20
text: 21 + 22
Historie om ejendommen: Et hus matrikel 1688 hus no 8 (Udskiftningskort no 21,22), bruges sammen med gl. matr. hus no 3 = 1844 matr. no 20

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum Kloster, bruger Karen Pedersdt.(huset lå ved fald no 40 syd for Tørvehøj

Matrikel 1688 hus no 8, hartkorn 0.1.0.0., ejer Ørum, bruger Karen Pedersdt.

Matrikel 1688b hus no 8, hk 0.1.0.0., ejer Ørum, bruger Karen Pedersdt.

Matrikel 1688c hus no 8, hk 0.1.0.0., ejer Ørum, bruger Peder Christensen Veje

Specififkation 1778, amtets strøgods, hus no 8 hk 0.1.0.0., bruger Christen Pedersen Veje - bruges sammen med no 3 hk 0.2.0.0.

Hartkornsspecifikation 1789, under no 3, ejer Niels Christensen Kallerup, bruger Anders Bertelsen - se gl.
matr. hus no3

Fæstere
Før 1683
Karen Pedersdatter, sl. Christen Nielsens
 
Før 1710
Peder Christensen Veje, død 1727~1699 i V. Vandet med Inger Mikkelsdatter Jegind (ca 1665-1741)
børn: Niels født 1705, Ing 1708-1742, Jens f. 1711 ~1749 Inger Jensdatter
Christen f. ca 1700 her i huset, Hans f. ca 1687 ~1735 i Ø. Vandet Maren Madsdatter, se Vejhuse tu. ny matr. no 1
Ole degn i Tilsted, Malene f.?
 
Før 1778
Christen Pedersen Veje (ca 1700-1784), søn, bruges sammen med hus no 3, se nedenfor
 
Før 1789
Anders Bertelsen, sammen med hus no 3 ( total hk, 0.3.0.0.)
se videre hus no 3

Sdr. Thorstedvej 18


Id: 74
Adresse: Sdr. Thorstedvej 18
text:
text:
text: 20
text: 21 + 22
Historie om ejendommen: Et hus, matrikel 1688 hus no 3 ( udskiftningskort no 21/22) - “Christen Baun erklærede sig fornøjet med planen - ejer fra 1802) 1844 mat no 20. Nyere Info: Jens Jeppesen ( smed ) f 29. - 8. - 1868 d 19. - 11. - 1943 75
Ane " (født Jørgensen) (i Nors) f. 3. - 4. - 1872 d. 6. - 4. - 1949 77
Foruden at være smed var Jens Jeppesen også kirkesanger ved frikirken og han drev det jord som dengang hørte til ejendommen, det var den nuværende legeplads + det jord som hører under nr.12, desuden var det en strimmel jord som gik fra den sydvestlige hjørne af haven på nr.28 og langs med vejen ned til svinget hvor vejen drejer til højre om til nr. 30.
Johannes Jeppesen 1943--------------1988
Gert Pedersen 1988--------------1993
Erik Bjerg 1993--------------


Markbog Torsted 1683, ejer Ove Lauridsens arvinger, bruger Gl. Niels Thomsen

Matrikel 1688 hus no 3, hartkorn 0.2.0.0. ejer Ove Lauridsens arvinger, bruger Gl. Niels Thomsen

Matrikel 1688b hus no 3, hk 0.2.0.0., ejer Hr. Jens Vang?, bruger Gl. Niels Thomsen

Matrikel 1688c hus no 3, hk 0.2.0.0., ejer Magister Jens i Fladsbræt?, bruger Salman Sørensen

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk. 0.0.3.0.( fejlagtig), ejer fru Steenstrup og Niels Edvardsen i Thisted, bruger Christen Veje, landgilde 14 mk.

Specifikation 1778 hus no 3 hk 0.2.0.0., bruger Christen Pedersen Veje - no 3 og no 8 hk 0.1.0.0. bruges samlet

Hartkornsspecifikation 1789 hus no 3, hk 0.2.0.0., ejer fru Hamdrup?, bruger Anders Bertelsen, samme mand bruger hk. 0.1.0.0. (gl. no 8)

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.3.0.0., ejer Peder Andreas Nielsen, nu matr. no 20, hk. 0.7.1.0. ejer Peder Thøgersen

Huset 1841, brandforsikringsprotokol s. 38, et hus ejes og bebos af Poul Christensen
huset i øst-vest 18 fag 7½ alen dyb, murede vægge og stråtag, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, samt lo, lade, fæhus, fåresti, bilægger og kobberkedel ½ td. - ej tilforn forsikret

Fæstere
Før 1683
Gl. Niels Thomsen - se også hus gl. matr. no 4 og gård gl matr. no 15
 
Før 1700
Salman Sørensen (Boy) (ca 1649-1723) ~Kirsten Larsdatter
 
1724
Niels Nielsen (ca 1701-1731) ~Maren Salmandsdatter Boy (ca 1696-1729, forrige fæsters datter ~Kirsten Sørensdatter fra Sperring, død i Kallerup 1795, 87 år
 
ca 1731
Christen Pedersen Veje (ca 1700-1784), bruges sammen med hus no 8, overtaget efter sin far ~1. Maren Madsdatter (ca 1708-1729) ~2. Kirsten Sørensdatter
Børn: Niels født 1733 ~1757 Maren Poulsdatter ( fra no 2), Maren født 1736 ~med efterfølgeren i huset
Inger f. 1743, Anne f. 1748, Kirsten f. 1754
 
Før 1787
Anders Bertelsen (ca 1730, Tilsted-1791), bruges sammen med hus no 8 ~Maren Christensdatter Veje, forrige fæsters datter.

Folketælling Torsted 1787, husmænd
Anders Berthelsen, mand 55 år, gift 1.gang, fæstebonde og husmand
Maren Christensdatter, hans kone, 51 år, gift 1. gang
Maren Andersdatter, deres datter, 9 år
Kirsten Sørensdatter, konens mor, 80 år, enke 2. gang, aftægtskone
 
ca 1791
Christen Salmansen Baun, der ægter forrige fæsters enke ~Maren Christensdatter Veje, død 1794 ~Maren Larsdatter bliver selvejer - se nedenfor

Ejerliste
 
Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 194, hk.0.3.0.0., ejer Christen Salmansen Baun
anmærkning, panteobl. i hk 0.3. = indbefattet 1 skp. fra fol. 195
1802
skøde
Christen Salmansen Baun, auktionsrettens skøde på dennes ifæstehavende hus, hk 0.2.0.0., 100 rd.
1812 tiendeskøde do., kirke, korn og kvægtiende til hk. 0.3.0.0., 45 rd, fra Johs, Birch . Pantegæld: 1806 rd 126.42.22/4 1. pr. i hk 0.3.0.0. til overformynderiet
1818 10.12. holdes der skifte efter Christen Salmansens hustru Maren Lauridsdatter, Herredets skifteprotokol fol 108
Formynder for børnene er Casper Jensen Baun i Nors, men børnenes navne nævnes ikke. Der nævnes taksation af 18.4. s.å. over ejendommens værdier, men specifikation findes ikke i protokollen
Samlet udgør værdierne 234.0. 8 rbd. sølv, men da prioritetsgæld, anden gæld og skifteomkostninger udgør 242.1.10 rbd. sølv, bliver intet til arv og deling.

Folketælling Torsted 1801
Christen Salmansen Baun, husbonde, 39 år, gift 2. gang, husmand
Mette Larsdater, hans kone, 39 år, gift 1. gang ( fejl for Maren)
Maren Christensdatter, datter, 6 år
Mariane Christensdatter, 4 år, datter ( der bliver gift med efterfølgeren)
herudover havde parret Anne Katrine f, 1803
Christen Salmansen nævnes i skifte, herredet 1797, efter Anne Cathrine Christensdt., hendes brødre arver: Salman Christensen V. Baun Skinnerup, der er død, hans søn ( bl. flere) Christen Salmansen i Torsted
 
1822
skøde
Peter Andreas Nielsen (ca 1792-1848) født i Sperring ,svigersøn, sælgers hus 3 skp. med kirke korn og kvægtiende, ind og udbo, 200 rbd. sedler,

1822
kontrakt
mellem do og Christen Salmansen Baun om underhold, med sikkerhed i huset,- udsl.. 1840.. Pantegæld: 1822 100 rbd sølv., 1. prioritet i huset 3 skp. til Jens Jensen i Dollerup - udsl.. 1829. 1828 200 rd sølv, 1. pr. i hus med aftægt, tiende, ind og udendørs besætning og afgrøde. til Jens og Peder Thomassønner. - udsl.. 1842. 1836: 100 rbd, pr. næst efter 200 rd i samme hus, bohave, sæd, avl og tiende - udsl. 1842

Folketælling Torsted 1834, et hus
Peiter Andreas Nielsen, 42 år, gift, murer
Mariane Christensdatter, 37 år, hans kone
Salman Peitersen, 10 år, søn
Niels Christian Peitersen, 6 år, søn
Elsemarie Peitersen, 8 år, datter
Mettemarie Peitersdatter, 4 år, datter
Christiane Peitersdatter,1 år, datter
Christen Salmansen, 70 år, enekemand, aftægtsmand
 
1840
skøde
Peder Thøgersen, sælgers sted hk 3 skp.. med tiende, 300 rbd.s
 
1842
skøde
Poul Christensen, samme ejendom, 300 rbd.. Pantegæld: 1845 550 rbd s. 1. pr. i hus, bohave, tiender m.v. til Lars Jensen i Torsted - udsl.. 1847. 1846: 100 rd, pr, næst efter 550 rbdr.s.

Folketælling Torsted 1845, et hus
Poul Christensen, 57 år, enkemand, født i Skinnerup, husmand, lever af sin jordlod
Christen Poulsen, 13 år, født i Ø. Vander, hans søn
Else Katrine Larsdatter, 42 år, ugift, født i Sjørring, husholderske
Stine Sørensdatter, 27 år, ugift, født i Stagstrup, skrædderske
 
1847
skøde
Anders Kappel Christensen på ovenævnte hus 3 skp., nyt hartkorn 0.7.1.0. med tiender 300 rbd.
 
1848
skøde
Anders Færgegård Christensen, samme hus med tiender ( solgt 0.2.2.0 fol 195, og matr. 20c 0.1´0.1¾ fol. 228)
(se videre under ny matr. no 19)

Sdr. Thorstedevej 18


Id: 75
Adresse: Sdr. Thorstedevej 18
text:
text:
text: 20a
text:
Historie om ejendommen: Et hus, ny matrikel no 20a - selvstændig ejendom fra 1849

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol 195 (nyt reg. fol. 83)
1849
skøde A
nders Kappel Christensen, parcel no 20a af sælgers Anders Færgegård Christensen hus, hk. 0.2.2.0.
 
1850
skøde
Jens Ubbesen, samme parcel med bygning og tiende, 400 rd.

1854
skøde
do., parcel 10c hk 0.0.1.1¼ m. tiender - fra Niels Andersen Kjærgård

1855
skøde
do., parcel ½ allbum i Hundborg - solgt igen

1854
tiendeskøde do, til 20a,10c. Pantegæld 1850: 400 rd til Lars C. Agerholm, Vandet 1.pr

1861: 450 rd. (900 kr) til provstinde Ribers legat

Folketælling Torsted 1860. et hus
Jens Ubbesen, 42 år, født i Vang, jordbruger
Mette Poulsdatter, 42, født i V. Vandet, hans kone
Ubbe Jensen, 8 år, født i sognet, søn
Poul Chr. Jensen, 4 år, født i sognet, søn
Poul Jensen, 2 år, født i sognet, søn
 
1865
skøde
Søren Jeppesen, smed i Torsted, no 20a, 10c m. tiender. Pantet 900 kr. overtages- udslettet 1896. 1890: obl. til Lars Tousgård i Tingstrup 500 kr., næst 900

Folketælling Torsted 1880, et hus
Søren Jeppesen, 42 år, født i Sennels, smed
Helvig Nielsen, 43 år, født i Snedsted, hans kone
Jens Jeppesen, 11 år, født i Torsted, søn
Ane Jeppesen, 7 år født i Torsted, datter
Maren Jeppesen, 4 år, født i Torsted, datter
Nikoline Jeppesen, 3 år, født i Torsted, datter
Ved folketælling 1890 bor samme familie i huset
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 83, matr. no 20a hk 0.2.2.0. (20d 0.1.3.0. solgt 1941, rest 20a hk 0.0.3.0 ( underlægges 10c)
no 10c hk 0.0.1 ¾ ( solgt 1951 ½ album, 1947 18c, 20a underl. 10c hk 0.0.0.2½, 10i 1¼ album frasolgt 1947, rest 10c 0.1.1.¼ (10k 2 alb. solgt 1947. no 18c hk 0.0.1.2 ¾ ( underlagt 20c)
 
1913
skøde
Jens Jeppesen, 20a, 10c

1895
skøde
do., 18c, sælger Jens Jensen

1946
adkomst
Ane Jeppesen, enken, 10c, 10i, 10k, iflg. skifte

1949
adkomst
arvingerne efter enken, 10c
Jens Jeppesen benævnes v. folket. 1921 som boende i 18c

Folketælling Torsted 1921, matr. 18c,
Jens Jeppesen, født 1868 i Torsted, gift, smed
Ane Jeppesen, født 1872 i Nors, gift, ankom 1895 fra Skinnerup, husmor
Signe Kappes Jeppesen, født 1904 i Torsted, barn
Astrid Kappel Jeppesen, født 1907 i Torsted, barn
Holger Kappel Jeppesen, født 1909 i Torsted, barn
Ingefred Kappel Jeppesen, født 1910 i Torsted, barn
Olav Kappel Jeppesen, født 1912 i Torsted, barn
Harald Kappel Jeppesen, født 1916 i Torsted, barn
 
nyt tingbogsblad 1954 10c
 

Thorstedvej 152 (Friskolen)


Id: 76
Adresse: Thorstedvej 152 (Friskolen)
text: Thorsted Friskole
text: 21d,73-3750/356.4
text: 21
text:
Historie om ejendommen: Et hus,matrikel 1688 hus no 5 ( se også ny matr. no 21)

Markbog Torsted 1683, ejer Ørum Kloster, bruger Christen Sørensen

Matrikel 1688 hus no 5, hartkorn 0.0.1.0. ejer Ørum, bruger Christen Sørensen

Matrikel 1688b hus no 5, hk 0.0.1.0., ejer Ørum, bruger Christen Sørensen

Matrikel 1688c hus no 5, hk 0.0.1.0., ejer Ørum, bruger Maren Sørensdt
jordebog, Koustrup hovedgård 1759, hartkorn 0.0.1.0., bruger Jens Christensen Vig sammen med no 8, ialt 2.2.1.2..

Specifikation 1778, amtets strøgods, hus no 5 hk 0.0.1.0., bruger Lars Sørensen Elskier - gård no 8 og hus no 5, bruges samlet
se videre under gård no 8

Fæstere
Før 1683
Christen Sørensen
Før 1740
Maren Sørensdatter (Hald) (ca 1683-1755)

Før 1759
Jens Christensen Vig, sammen med gård no 8

Før 1778
Lars Sørensen Elskjær - sammen med gård no 8
se videre gård no 8

Thorstedvej 152 (Friskolen)


Id: 77
Adresse: Thorstedvej 152 (Friskolen)
text: Thorsted Friskole
text:
text: 21
text:
Historie om ejendommen: Vigs boelssted, matrikel 1688 no 8- udstykket 1798 - se ny matrikel no 21, nedenfor

Matrikel 1664, ejer Ørum, bruger Christen Christensen

Landgilde 1664: 2 td. byg, 1 pund smør, 1 får, 1 gås, 3 snese ål, 2 td. havre =4.1 1# td. hartkorn

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Olsen Viig i et boel

Matrikel 1688 no 8, hartkorn 2.2.0.2. (gl. hk 2.6.), ejer Ørum, bruger Niels Olesen Viig

Matrikel 1688b no 8, hk 2.2.0.2., ejer Ørum, bruger Niels Olesen Vig - nu Christen Nielsen

Matrikel 1688c no 8, hk 2.2.0.2., ejer Ørum, bruger Christen Nielsen Viigs enke

Jordebog Koustrup 1759, no 8, hartkorn 2.2.0.2, bruger Jens Christensen Vig, der også bruger hus no 5 hk. 0.0.1.0.

1771, Byer med mere end 1 lodsejer, Torsted hk. 2.2.1.2., ejer Niels Edvardsen i Tilsted

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk. 2.2.1.2., bruger Lars Sørensen, sine søskendes fæstebonde, landgilde 6 rd.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 8 hk 2.2.0.2., bruger Lars Sørensen Elskier - bruges sammen med hus no 5 hk 0.0.1.0.

Hartkornsspecifikation 1789 no 8, hk 2.2.1.2., selvejer Christen Jensen
 
Fæstere
Før 1664
Christen Christensen
sandsynligvis identisk med Christen Christensen Frost, der nævnes i tingbogen fra fra 1668
1676, fremlægger Ørums delefoged registrering og vurdering i boet efter Christen Christensen Frost, som boede og døde i Torsted. Mads Mikkelsen i Tingstrup møder på sin datter Maren Madsdatter og hendes børns vegne. Maren Madsdatter er enke efter Christen Christensen. Husbonden bevilger at enken må blive i boet indtil videre besked for at have tilsyn med husene. Arv og gæld blev ikke vedgået. 1686 tiltales salig Christen Frostes arviner for gæld
 
Før 1676
Niels Olesen Vigh (ca 1651- 1723)~? Chrisensdatter, død 1712
Søn af Oluf Andersen Vigh i Ø. Vandet.

Gården bliver skadet af sandflugt, hvorfor Niels Olesen Vig får sit hartkorn nedsat til 2.4.
Han nævnes i tingbogen 1678- 1685, 1678 tiltalt for gæld til sognepræsten for sædekorn og resterende tiende. 1679 har han købt en plag, Anders Olufsen Vig i Thisted bliver afkrævet penge for. 1685 liver Anders og Oluf Nielsen Vig i Torsted tiltalt for gæld
Børn:
Christen født ca 1618, der overtger fæstet
Dorthe født ca 1686 ~Christen Christensen i gård no 17
Ib, der blev bosiddende i Skinnerup, ~2. gang 1731 Karen Jensdatter Kappel, fra gård no 10 i Torsted
 
Før 1710
Christen Nielsen Vigh eller Smed (ca 1681-1720), søn af foregående fæster ~1713 med Birgitte Jensdatter (ca 1676-1763). Enken fortsætter fæstet, efter mandens død
Børn:(skifte Højris 1720).
Maren 1714-1799, ugift
Jens 1716-1773, der overtager gården
Ole født 1720, gift i Troldsgård, Flarup
 
Før 1759
Jens Christensen Vigh (1716-1773), søn af forrige fæster, han bruger tillige hus no 5
 
1773
Lars Sørensen Elskjær (1743-1785), fæstebonde for sine søskende ~ 1773 i Vang med Mette Jespersdt.( 1751-1830)
Han var søn af Søren Christensen Elskjær i Vang
Mette, datter af Jesper Christensen
Børn
Mette født 1776 ~1803 Niels Christensen Find i Sperring
Birgitte ell. Mette?, født 1778
Søren født 1779
 
Selvejere
1786
Christen Jensen. (Mouritsen) (1763-1829) ~ 1786 Mette Jespersdatter, forrige fæsters enke
Christen Jensen var søn af Jens Mouritsen den yngre og Maren Christensdatter i gård no 16

Folketælling Torsted 1787
Christen Jensen, mand, 25 år, gift 1. gang, selvejer og boelsbruger
Mette Jespersdatter, hans kone, 36 år, gift 2. gang
Søren Larsen, hendes søn, 8 år
Jesper Larsen, hendes søn, 6 år
Mette Larsdatter, hendes datter, 11 år
Mette Pedersdatter, tjenestepige, 36 år, ugift
parrets børn:
Jens født 1789 - se gård no 16
Laurits født 1791
Mads født 1796
Christen Jensen flytter til annexgården, gl. matr, no 16, se tillige gård no 12.
Han sælger 1798 hk 0.4.3.½ til Niels Andersen Høj med et ralingshus - se nedenfor
1798 hk 1.2.0.½ til Rasmus Pedersen med lade og stald, incl. Maren Halds toft
resten sælger til Lars Hove og Jørgen Hulgård i Sjørring

Thorstedvej 152 (Friskolen)


Id: 78
Adresse: Thorstedvej 152 (Friskolen)
text: Thorsted Friskole
text:
text: 21
text: 24
Historie om ejendommen: Et hus fra 1798 ( udskiftningskort no 24 ) ny matrikel no 21

Huset 1851, brandforsiskringsprotokol side 192, et hus ejes og bebos af Poul Nielsen Høj
Huset i øst-vest, 20 fag, 10 alen dyb. Indrettet til storstue, gang, dagligstue, køkken med skorsten og ovn samt stald og lade - ej tilforn forsikret
 
Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 0.4.3½ ejer Niels Andersen Høj, ny matr. no 21 hk 0.7.2.2¾, ejer Poul Nielsen Høj

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 189, 303, (nyt register fol. 86) hartkorn 0.4.3.½, ny matr. no 21 hk 0.7.2.2¾, ejer Niels Andersen Høj (solgt 0.3.2.1½ 1850)
(kommer fra gl. matr.gård no 8)
1798
skøde
Niels Andersen Høj (ca 1757-1831), hk. 0.4.3½, med et ralingshus 499 rd., fra Christen Jensen

1812
tiendeskøde do., kirke korn og kvægtiende til hk. 0.4.3.½ fra Johs. Birch, 77 rd.

1812
skifte
Karen Poulsdatter (Dahlgård) (ca 1765-1811) Niels Andersen Højs hustru, læst som sikkerhed for børn og ( noget om gæld, udslettet 1851 . . . Pantegæld 1798 300 rd., 1. prioritet i hartkorn, ind og udbo til Hr. Steenstrup og Lars Christensen - udsl.. 1834
Niels Andersen Høj var gift 2. gang med Maren Christensdatter, ægteskabet var barnløst.
Ved skiftet efter hende 1824 blev stedet takseret, udover ind- og udbo var der en besætning på 3 køer, 2 års studkalve, 7 får, 5 lam og 1 vædder
Ejendommen af hk 0.4.3.½ med tiender blev vurderet til 300 rd., ialt med indbo og besætning 371.2.10 rbd sedler
Gæld, . . . . Pantegæld og arvepengene efter hans 1. hustru, der var indestående i boet, var dog større end værdien, og derfor boet fallit med 222 rbd. sedler foruden skifteomkostninger. Det registrerede bo blev ekstraderet enekemanden til ejendom og fri rådighed

Folketælling Torsted 1801
Niels Andersen Høy, husbonde, 43 år, gift 1.gang, husmand
Karen Poulsdatter, hans kone, 35 år, gift 1. gang
Niels Christian Nielsen, søn, 4 år
Karen Nielsdatter, 1 år, datter
Zidsel Christensdatter, inderste, 28 år, ugift, sygelig, nyder ophold

1831
holdtes skifte efter Niels Andersen Høj, Herredets skifteprotokol. fol.36.
Hans efterladenskaber bestod af hans klæder
Arvingerne var 3 sønner og 2 døtre, alle ugift
Poul Nielsen 35 år ( født i Sjørring)
Niels Christian Nielsen , 33 år
Niels Jørgensen Nielsen 22 år
Karen Nielsdatter 30 år
Maren Nielsdt. 27 år
 
1831
skøde
Poul Nielsen Høy, søn, sælgers hus hk 0.4.3.½ med tiende, besætning m.v., 444rd 52½ sølv, med aftægt til sælger for livstid - aftægt slettet 1839

1831
afkald
fra Niels Chr. Nielsen Høj, Niels Jørgen Nielsen Høj, Karen Nielsdatter, Maren Nielsdatter for arv efter deres mor Karen Poulsdt-

1838
skøde
Poul Nielsen Høj, et engskifte i Dollerup odde, hk 0.0.1.½. og 2 do af Jens Smeds gård i Dollerup hk 0.0.1.1 2/3. 100 rd. sølv - fra Isak Poulsen

1854
tiendeskøde
do., halve kongetiende til matr. no 21a hk 0.2.20 og 21c hk 0.1.2.1¼, 25 rbd.
læst 1865, adkomst Ane Nielsdatter, iflg. testamente af 1834 mellem Poul Nielsen Høj og hustru Ane Nielsdt.
a. hus i Torsted no 21a, 21b med tiender, engskifter gl. hk 0.0.2.2 1/6 og en anden parcel matr. no 32 Knagholm, Sperring, nyt hk 0.0.2.1¼ ( solgt 21c solgt 1865 til Poul Nielsen*), ( parcellen i Sperring solgt 1877 af enken) . Pantegæld 1834 400 rd. r.s., 1. pr. i hus med tiende, avl m.v., til Christen Larsen i Tilsted, - udsl.. 1851 1838: 100 rbd n.s., 1. pr. i engskifter, næst efter 400 rd i debitors hus, tiender, besætning m.v., - udsl.. 1851
* iflg. skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 177: (nyt reg. fol. 101)

1856
skøde
Poul Nielsen Høj i Torsted, 1 udstykket parcel 1 album, fra Søren Chr. Nielsen, ny matr. no 23f, 100 rbd

1858
skøde
do. matrikel no 19 i Torsted, hk. 0.1.1.2½ med tiender, fra Niels Justesen

1865
skøde
Poul Nielsen matr. 21c i Torsted, hk. 0.1.2.1¼, en parcel - fra Ane Nielsdatter, Poul Nielsen Højs enke
Anne Nielsdatter var født 1796 i Jannerup, dt. af Niels Pedersen Søe

Folketælling Torsted 1834, et hus
Poul Nielsen Høi, 38 år, gift, husmand
Ane Nielsdatter, 38 år, gift, hans kone
Folketælling Torsted 1845, et hus
Poul Nielsen Høi, 50 år, gift, husmand,født i sognet, lever af sin jordlod
Ane Nielsdatter, 50 år, gift, født i Skjoldborg, hans kone
Jens Andersen, 16 år, født i Skjoldborg, hans dreng
Lars Hove, 49 år, enkemand, født i Sjørring, aftægtsmand
Folketælling Torsted 1860, et hus
Poul Nielsen Høj, 65 år, født i sognet, husmand
Ane Nielsdatter, 65, født i Jannerup, hans kone
Anders Nikolaj Andersen, 20 år, født i Thisted, plejesøn
Kirsten Clemmensdatter 37, ugift, født i Sjørring, tjenestepige
 
1874
adkomst
Anders Nikolaj Andersen, plejesøn, som enesteste arving efter Ane Nielsdatter, no 21a hk 0.2.2.0. med tiender.
Anders Nikolaj Andersen flyttede til Vang
 
1880
skøde
Friskoleforeningen for Torsted, matr. no 21a med tiender. Pantegæld 1885 2400 kr til kreditforeningen, pr, i bygninger og tiende m.v. 1890 2000 kr. Pr. næst 1300 til Peder Jensen Gade

Folketælling Torsted 1880, et hus
Niels Jensen, 38 år, født i Sperring, friskolelærer
Maren Katrine Jensen, 36 år, født i Sjørring, hans kone
Anders Jensen, 3 år, født i Harrendrup sogn, Odense amt, søn
Marie Jensen, 2 år, født i Harrendrup, datter
Theodora Jensen, under 1 år, født i Torsted, datter
Johannes Bertold Christian Kalom, 12 år, født i Ålborg, plejesøn, for hvem der betales for af Nykøbing kommune.
 
1894
lejek.
Friskoleforeningen på lokaler i bygningen på en grund under 21a i 49 år fra 6.2. 1895, 5 kr. årlig.- udslettet

1907
Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 86, matr. no 21a hk 0.2.2.0.¼
 
1894
skøde
Mikkel Skårup, 21a - sælger Friskoleforeningen, . . . . Pantegæld 330 kr. overtages (udsl.. 1907)
1907 sælges ejendommen til matr. 8c - se der
 

Thorstedvej 152 (Friskolen)


Id: 79
Adresse: Thorstedvej 152 (Friskolen)
text: Thorsted Friskole
text:
text: 21d
text:
Historie om ejendommen: Matr. 21d ejer Friskoleforeningen, fra 1907 - se også 21a

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 114, matr. no 21d hk 1 album, 21f hk ½ album (underlægges 21d 1956 + skelforandring, nu 21d hk 0.0.1.½
1907
skøde
Friskoleforeningen, parcel no 21d med tiender - sælger Mikkel Skårup

1925
skøde
I/S Thorsted Friskole, no 21f
myt tingbogsblad 1957 21d
 

Hjardalvej 28


Id: 80
Adresse: Hjardalvej 28
text: Thorsted kirke
text:
text: 21e
text:
Historie om ejendommen: Matr. 21e, ejer Frimenigheden
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 114, matr. 21e hk 2 album
1907
skøde
Frimenigheden, parcel 21e - sælger Mikkel Skårup
Hæftelse 1931: Deklaration, hvorved Frimenigheden som ejer af matr. 21e, forpligter sig og fremtidige ejere at efterkomme nogle betingelser, som kirkeministeriet har stillet i anledning af, at der er indrettet en begravelsesplads for frimenighedspræst Kr. Anker Møller på frimenighedens grund ved menighedens kirke.