Arkiv Thy

Torsted

brug gerne + og - som i Google
Sdr. Thorstedvej 34


Id: 81
Adresse: Sdr. Thorstedvej 34
text:
text:
text: 22
text: 18
Historie om ejendommen: Et hus fra 1800 (udskiftningskortet no 18) 1844 matr. no 22
Oprindelse -sandsynligvis et hus, matrikel 1688 no 1

Nyere info:

De første som jeg kan huske der boede i nr. 34 var Marie og Jens Larsen
Jens Larsen Jensen f. 3. - 12. - 1888 d. 30. - 5. - 1979 90
Marie M. " f. 12. - 2. - 1902 d. 17. - 7. - 1975 73
Til ejendommen hørte lidt jord. Jens Larsen havde gerne 1 ko + 1 kalv + 4 grise. Jorden blev på et tidspunkt solgt til Ejner Hede, og husdyrholdet hørte op. Jens ernærede familien som arbejdsmand og blev i ca, 1944 ansat ved kommunen som vejmand.
Efter Maries død i 1975 blev ejendommen solgt og Jens flyttede op til en søn og svigerdatter i Skårup

John
En dame
Kirsten og Niels Nielsen
Michael lejer
Karin og Knud Erik Jensen

Vandetvej 6 ?


Id: 82
Adresse: Vandetvej 6 ?
text:
text:
text: 23
text:
Historie om ejendommen: Et hus, matrikel 1688 hus no 7 (matr. hus no 4 og 7 bruges sammen - se ny matr. no 23)

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum Kloster, bruger Christen Lauritsen

Matrikel 1688 hus no 7, hartkorn 1 album, ejer Ørum, bruger Christen Laursen

Matrikel 1688b hus no 7, hk 1 album, ejer Ørum, bruger Christen Laursen

Matrikel 1688c hus no 7, hk 1 album, ejer Ørum, bruger Oluf Pedersen - se hus no 4 (gl. matr.)

Specifikation 1778, amtets strøgods, hus no 7 hk 1 album, bruger Niels Pedersen - no 4 og no 7 bruges samlet

Før 1683
Christen Laursen
se videre hus no 4, ny matr. no 23

Vandetvej 6 ?


Id: 83
Adresse: Vandetvej 6 ?
text:
text:
text: 23
text: 17
Historie om ejendommen: Et hus, matrikel 1688, hus no 4 (udskiftningskortet no 17) ny matr. no 23

Markbog Torsted 1683, ejer Ørum Kloster, bruger Gl. Niels Thomsen

Matrikel 1688 hus no 4, hartkorn 2 album, ejer Ørum, bruger Gl. Niels Thomsen

Matrikel 1688b hus no 4, hk 2 album, ejer Ørum, bruger Gl. Niels Tommesen

Matrikel 1688c hus no 4. hk 2 album, ejer Ørum, bruger Oluf Pedersen

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 0.0.1.0., selvejer Niels Pedersen, der har pant derpå 30-40 rd

Specifikation 1778, amtets strøgods, hus no 4 hk 2 album, bruger Niels Pedersen - no 4 og no 7 hk 1 album bruges samlet

Hartkornsspecifikation 1789, hus no 4, hk 0.0.1.0., selvejer Niels Pedersen

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.0.1.0. ejer Søren Nielsen, ny hk 0.1.2.¾, matt. no 23, ejer Christen Jensen Bek.
 
Fæstere
Før 1683
Gl. Niels Thomsen - se også gård gl. matr. no 15
 
Før 1740
Oluf Pedersen = Ove Pedersen (ca 1670-1743), der 1704 har forbrudt sit fæste på annexgården ( se under ny matr. no 2) ~1. med ukendt, død 1727 ~2. Margrethe Mouritsdatter (Mortensdt.?), der 1746 bliver ~Peder Jensen Stagstrup
Jesper Madsen (ca 1709-1791)~Ellen Christensdatter Staxbach (ca 1704-1776)
 
Før 1778
Niels Pedersen (Trommeslager) (ca 1731-1796), der bliver selvejer -se nedenfor ~1774 Karen Marie Jespersdatter (ca 1749-1812), datter af forrige fæster

Folketælling Torsted 1787
Niels Pedersen, mand 57 år.gift 1. gang, selvejer og husmand i et jordløst hus
Karen Jespersdatter, hans kone, 45 år
Maren Nielsdatter, datter, 19 år
Jesper Madsen, konens far, 80 år, enkemand 1. gang, almisselem

Der holdes skifte efter Niels Pedersen, Hillerslev Hundborg Herreders skifteprotokol 1796 s. 165 og 176
Indbo, redskaber, og besætning bestående af 3 får med lam og 1 vædder, blev vurderet til rd. 36. 4. 10
Ejendommen, hk 1 fjerringkar med påstående bygninger, vurderet til 50. 0. 0
ialt rd. 86. 4.10, hvorefter der blev til deling mellem enke og datte. rd. 36.4.10. Datterens andel, det ½, skulle blive
stående i boet til hun blev gift, eller ved moderens død.
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 188, (nyt reg. fol. 92) hk. 0.0.1.0., ny matrikel no 23, hk 0.1.2.0., ejer Søren Nielsen, solgt 23b 1865 hk 0.0.2.0., rest 23a 0.0.3.0. Anmærkning, ved utinglæst skøde 12.11.1795 af Karen Marie Jespersdatter, Niels Pedersens enke i Torsted, hk. 1 fjk., hvilket hus er ajourført

1795
skøde
Søren Nielsen (Himmelbo) fra Skyum (ca 1755-1837), der er gift med Niels Pedersens enkes datter ~1797 Maren Nielsdatter Staxbach , født 1768

1812
skøde d
o. kirke, korn og kvægtiende af hk 1 fjk., 10 rd. - fra Johannes Birch

Folketælling Torsted 1801
Søren Nielsen, husbonde, 44 år, gift 1. gang, husmand og daglejer
Maren Nielsdatter, hans kone, 34 år, gift 1. gang
Karen Marie Jespersdatter, konens mor, 59 år, enke 1. gang, almisse, vanfør
 
1831
skøde
Christen Jensen Bech på et hus i Torsted, hk gl. 1 fjk. med aftægt til Søren Nielsen og hustru Maren Nielsdatter. ( no 23b hk.  0.0.3.¾ solgt) - aftægten slettet 1868

1854
tiendeskøde do. halve kongetiende til hans ejendom, matr. no 23 hk. 0.1.2.¾, 25 rd . Pantegæld 1831: 50 rbd sedler, 1. prioritet i hus 1 fjk.til Karen Sørensdatter i Torsted - udsl.. 1844

1864: 100 rd, 1. pr. i hus, gl. hk 0.0.1.0., ny matr. no 23, hk 0.1.2.¾ med bygnuinger, besætning m.v., til Jens P. Skårup - udslettet 1868

Folketælling Torsted 1834, et hus
Christen Jensen, 34 år, gift, husmand og daglejer
Kirsten Jensdatter, 33 år, gift, hans kone
Søren Nielsen, 79 år, gift, aftægtsægtepar
Maren Nielsdatter, 64 år, gift
Folketælling Torsted 1845, et hus
Christen Bech, 45 år, gift, født i sognet, husmand og daglejer
Kirsten Jensdatter, 42 år, født i Vang sogn, hans kone
Else Jensdatter, 7 år, født i Hundborg, plejebarn i datters sted
Maren Stacbach, 77 år enke,, født i sognet, aftægtskone
Folketælling Torsted 1860, et hus
Christen Bech, 59 år, født her i sognet, husmand
Kirsten Jensdatter, 57 år,født i Vang, hans kone
Else Jensen, 23 år, ugift, født i Hundborg, plejedatter
Jens Chr. Nielsen, 30 år, ugift, født i Øsløs, murer
Martinus Larsen, 4 år, født i Thisted, i kost og pleje
 
1868
skøde
Niels Christensen, gårdmand, huset 23a hk. 0.0.3.0. m. tiender, sælgeren Christen Jensen Bech forbeholdes beboelsesret i huset på ivstid.(udsl.. 1925
nyt register fol.92: solgt fol. 59 = Niels Christensen i matr. no 12a m.fl.
 

Matr. 23b, særskilt ejendom fra 1865

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 191b ( nyt register fol 93), hartkorn 0.0.3.0.
1865
skøde
Jens Christian Nielsen, en parcel, matr. no 23b hk 0.0.3.0. med tiender, imod årlig at udbetale til sælger Chr. Jensen Bek og hustru Kirsten Grønkjær 4 rd.

1869
skøde
Anders Mortensen, maler, samme parcel med nyopført bygninger og tiende . Pantegæld 1884 1300 kr til husmandskreditforeningen - udsl. 1905

Folketælling Torsted 1880, et hus
Anders Mortensen, 54 år, født i Thisted, maler
Maren Christensen, 44 år, født i Førby, hans kone
Jørgen Anton Mortensen, 12 år, født i Vandet, søn
Dorthe Marie Mortensen, 10 år, født i Torsted, datter
1890: parret bor i huset, uden hjemmeværende børn
 
Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 93, matr. no 23b hk 0.0.3.¾
1896
skøde
Jens Salmansen - sælger Anders Mortensen. Pantegæld 1896 kr. 1300 - udsl. 1906
overført til matr. no 24, Jens Salmansens ejendom

Vandetvej 6 ?


Id: 84
Adresse: Vandetvej 6 ?
text:
text:
text: 24
text: 25
Historie om ejendommen: Et umatrikuleret hus. (Udskiftningskort no 25), Jens Jensen Smed, 1844 matr. no 24

Hartkornsekstrakt 1820/39, umatrikulet, ejer Jens Jensen Smed, nu hk 0.0.1.2¼, ejer Anders Jensen
Skøde og panteregister 1823-46, fol .205, 206 (nyt reg. fol. 94) hartkorn 0.0.1.2¼, ejer Jens Jensen Smed
anm. Jens Jensen Smed skal have utinglæst skøde fra Anders Sallingbo og Mourits Andreas Jensen 1791
Smedehuset: September 1808 fik Jens Jensen Smed sit hus brandforsikret, forsikringssum 150 rd., en enlænget ejendom med beboelse, lo, lade og fæhus, men huset nedbrændte totalt 7 måneder senere, genopført og forsikret marts 1809, nu med et hus i øst-vest 16 fag med beboelse, lo, lade fæ og fårehus og et smedehus sønden for huset på 4 fag, forsikringssum 400 rd.

1791
skøde
Jens Jensen Smed, hk 0.0.1.2¼ fra Anders Sallingbo og Mourits Andreas Jensen, 96 rd.

1812
tiendeskøde do., kirkekorn og kvægtiende til hans umatrikulerede hus. 5 rd.. Pantegæld 1792: 80 rd. 1. pr. i et hus og 2 hedeskifter, til Anders Kappel - udsl.. 1808. 1808: 80 rd. 1. pr. i sit iboende hus med umatrikuldet ejendom til overformynderiet - udsl.. 1811. 1855: 60 rdl sølv, 3.pr. næst 40 rbd. i hus, tiende besætning m.v.. 1859:200 rd, pr. næst efter 100, matr. 24

Folketælling Torsted 1801
Jens Jensen Smed, husbonde, 63 år, gift 2. gang, husmand
Kirsten Pedersdatter, hans kone, gift 1. gang
Kirsten Jensdatter, 6 år, datter
Anders Jensen, 3 år, søn
Anne Jensdatter, 1 år, datter
 
1837
skøde
Anders Jensen på et hus, umatrikuleret i Torsted med hede og et stykke hedeskifte samt kirketiende, 70 rd. sedler med aftægt (aftægten slettet 1866)

1853
lejekontr.
do., et hedeskifte i Torsted hede, 5 rbd. årlig for 50 år fra Jens Mouritsen, Anders Jensen skal forpligte sig til at bebygge den ham tilhørende jordlod, der grænser til J. Mouritsens gård - udsl.. 1892 .Pantegæld 1839 25 rbd.sølv 1. pr. i umatr. hus med hede og skifte, besætning m.v. til Jens Skårup - udsl.. 1871. 1841: 15 rbd.sølv, 2pr. i hus med have og hedeskifte, besætning m.v. til dito - udsl. 1871.1855: 60 rd sølv, 3.pr. næst 40 rd i matr. 24 hk 0.0.l.2¼. 1859: 200 rd, pr. næst 100 rd. i no 24 med besætning m.v. - udsl. 1871

Folketælling 1834, Torsted, et hus
Anders Jensen, 34 år, gift, husmand og daglejer
Mariane Pedersdt., 34 år, hans kone
Jens Peter Andersen, 7 år, søn
Anders Christian Andersen, 5 år, søn
Folketælling Torsted 1845, et hus
Anders Smed, 46 år, født i sognet, husmand og daglejer
Mariane Pedersdatter, 44 år, født i Hundborg, hans kone
Poul Andersen, 11 år, født i sognet, søn
Niels Andersen, 6 år, født i sognet, søn
Jens Andersen, 5 år, født i sognet, søn
Christen Andersen, 3år, født i sognet, søn
Maren Kirstine Andersen, 9 år, født i sognet, datter
Folketælling Torsted 1860, et hus
Anders Jensen, 60 år. født i sognet, husmand
Mariane Pedersdatter, 61 år, født i Hundborg
Maren Kirstine Andersdatter, 24 år, ugift, født i sognet, datter
 
1865
skøde
Clemmen Pedersen, matr. no 24 hk 0.0.1.2¼ med tiende, besætning m.v. aftægt til sælger og hustru Marianne Pedersdatter (aftægten slettet 1874 ved død.). Pantegæld 1871: 300 rd 1.pr. i matr. 24 til skomager M Rasmussen i Dollerup - udsl.. 1879. 1879: 600 kr 1. pr. i samme ejendom- udsl.. 1893. Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 94, matr. no 24 hk 0.0.1.2¼ (24b 2½ alb. solgt 1916), no 15b hk 0.0.1¾-> 0.1.1.1¼ ( 23b, 24a underlagt 1952. no 23b hk 0.0.3.¾, no 8s hk 1¾ alb.

1893
skøde
Clemmen Pedersen, 23b, mageskifteskøde fra Jens Chr. Jørgensen

Folketælling Torsted 1880, et hus
Clemmen Pedersen,47 år, født i Snedsted, murer
Maren Kirstine Andersen, 43 år, født i Torsted, hans kone
Ane Boline Pedersen, 7 år, født i Torsted, datter
Kirstine Pedersen, 3 år, født i Torsted, datter
Ottomine Pedersen, 2 år, født i Torsted, datter
Ved folketælling 1890 bor parret med datteren Kirstine og
Anders Pedersen, 9 år, født i Torsted, søn
Folketælling Torsted 1921, matr. 24c (?)
Clemmen Pedersen, født 1932 i Snedsted, enke, ankom 1861 fra Tilsted, aftægtsmand
Mariane Jensen, født 1870 i Torsted, enke, husmor
Laurine Kristine Jensen, født 1906 i Torsted, barn
Clemmen Peter Jensen, født 1908 i Torsted, barn
Martin Jensen, født 1907 i Torsted, barn
Ida Kristine Jensen, født 1911 i Torsted, barn
Carl Christian Jensen, født 1912 i Torsted, barn
 
1905
skøde
Jesper Jensen, 24a, 15b med tiender

1915
adkomst
Marianne Jensen, født Pedersen, enken, 24a, 15b
 
1918
skøde
Jens Salmansen, samme ejendom ( ejer tillige 23b fra 1896)

1946
adkomst
arvinger, 23b, 24a, 15b

Folketælling Torsted 1921, matr. 23b
Jens Salmansen, født 1872 i Vandet, gift, ankom 1898 fra V. Vandet, husmand
Kristine Salmansen, født 1872 i Hilligsø, gift, ankom 1896 fra Hilligsø, husmor
Dagmar Salmansen, født 1907 i Torsted, barn
Lars Peter Salmansen, født 1908 i Torsted, barn
Johanne Møller Salmansen, født 1910, barn
Klara Martine Salmansen, født 1911 i Torsted, barn
Alfred Emil Salmansen, født 1913 i Torsted, barn
Elfrida Jensine Salmansen, født 1916 i Torsted, barn
 
1946
skøde
Alfred Emil Salmansen, 23b, 24a, 15b - arveudlægsskøde

1957
skøde
do., 8s - sælger Charles Chr. Madsen
nyt tingbogsblad 1957 15b

Klatmøllevej 20


Id: 85
Adresse: Klatmøllevej 20
text: Jeppesen, Morten, Jeppesen M. Poulsen D.
text: 20a mfl,107-3200/588.7
text: 25a
text: 27
Historie om ejendommen: Klat vejrmølle ( Udskifningskortet no 27) 1844 matrikel no 25a: Nyere infor: „Klatmølle“
Har tidligere været ejet af Folmer Jørgensen kld. „Sjælland“ og Magda. Der stod oprindelig en mølle på marken. Deraf formentlig navnet Klatmølle. Solgte senere ejendommen til Signe og Henrik Carlsen. Signe var en søster til bl.a. Ejner Jeppesen, Thorsted. Senere solgt til sønnen Jens Jørgen og hustru, som igen solgte til John Georg Jensen og hustru fra Thisted. De solgte til nuværende ejere, Dorthe og Morten Jeppesen. Morten er barbebarn efter Ejner Jeppesen.


Matrikel 1688, ejer Peder Bendixen , bruges af Niels Pedersen, anført for sin maling mølleskyld 0.6.1.2.

Amtets specifikation på mølleskyld 1689, Klat Vejrmølle, ejer P. Bendixen, mølleskyld 0.6.1.2., bruger Niels Pedersen

Amtet: Specifikation, brugelige møllers skyld, der ikke ligger under de completterede sædegårde. 1703: Klat Vejrmølle, ejer Poul Ollesen, bruger Niels Pedersen. 0.6.1.2.

Amtet: tingsvidne 5.8.1704, Peder Madsen af Klatmølle

1709 skøde fraPoul Klingenberg til Poul Olufsen i Klitmøller

Matrikel 1688b, ejer Peder Bendix - nu Poul Olufsen, bruger Niels Pedersen, mølleskyld 0.6.1.2.

Matrikel 1688c, ejer Oluf Poulsen, Jens Nielsen bebor, mølleskyld 0.6.1.2

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 0.6.2.0., ejer provstinde Riber, bruger Thomas Møller, der svarer 18skp. mel af rug og byg

Specifikation 1778, amtets strøgods, mølleskyld 0.6.1.2., bruger Thomas Møller, der samtidig bruger no 21 i Ø. Vandet hk 0.4.0.0.

Hartkornsspecifikation 1789, enlig hus med hartkorn no 1, Mølleskyld 0.6.1.2., ejer Nebelgård, bruger Anders Møller

Hartkornsekstrakt 1820/39, Klatmølle, ejer Enevold Andersen Møller, mølleskyld 0.6.1.2., ny matr. no 25a hkk 0.0.1.2¾, samme ejer (hus?)
do. tidl. uden hartkorn, nu no 25b hk. 0.0.1.2., ejer Niels Pedersen Raun

Møllen 1840, brandtaksationsprotokol s. 24: taksation i Klat mølle, iflg. plakat af 1838 at påse og om fornødent omtaksere møllen, ejet af Enevold Torps enke. Tidligere forsikret for 5000 rd. og fandtes at møllen var noget forslidt - nedsat til 3000 rdl. sølv.
1844: samme kilde side 109. ejes of bebos af Hr. Sørensen, forhen Enevold Torps enke og tidligere forsikret for 3800 rd., befandtes nu således:’
d. stuehuset i øst-vest, nord i gården, 10 fag 12¼ alen dyb med grundmur. Indrettet til storstue, gæstekammer, dagligstue, gang, gæstekammer, sovekammer, køkken med skorsten.
a. stuehus i nord, 11 fag, 10 alen dyb, bindingsværk med mur, indrettet til folketstue, køkken, bryggers med skorsten og ovn og tørvehus, nu takseret for 350 rd., før 560 rdl.
b. østre hus, 16 fag, 11½ alen dyb, bindingsværk med mur, indrettet til svinesti, fåresti, stald og lade, tidligere forsikret for 240 rd. nu 350 rd.
c. en vejrmølle, uforandret 3000 rd.
Orla: udskiftning 1801 no 27. selvejer Jens Møller i Klatmølle, bevidnede at blive tillagt heden til de tvende små damme af en halv hundrede alen både vestern for møllern og sønden for hans hus imod at decortere den her i sin hedelod.
 
Fæstere
Før 1688
Niels Pedersen, gift med Kirsten Jensdatter. Han nævnes nogle få gange i tingbogen 1686-1690, bl. a. tiltale for gæld. 1690: borgm. Christian Mortensen Lelius har stævnet Niels Pedersen i Klat Mølle og hans hustru Kirsten Jensdatter, ang, hvad korn de har malet for Jens Christensen Skyum og om kornet var ført til Thisted eller til hans pakhus i Klitmøller .
 
Før 1740 J
ens Nielsen (ca 1665-1752)~Maren Jørgensdatter (ca 1674-1753)
Børn: en søn ca. 1699-1718, Christen 1706-1746, Kirsten f. 1706 ~her i møllen, et barn f. 1713
 
ca. 1747
Thomas Christensen Møller (ca 1707-1785) ~1747 med Kirsten Jensdatter, Jens Nielsens datter.

1795
skifte
Kirsten Jensdt. Møller, enke efter Thomas Christensen i Klat Møller, Hill/Hundborg Herreds skifteprotokol 1794-1807 fol. 29. Hun sad til huse hos Anders Sallingbo. I skiftet nævnes en del udarvinger

Før 1787
Anders Andersen (Odde) Møller, 1 enligt hus no 1+ møllen, mølleskyld 0.6.1.2 en datter Anne født 1787

Folketælling Torsted 1787
Anders Andersen, mand, 36 år, gift 1. gang. fæstebonde og møller
Maren Christensdatter, hans kone, 24 år, gift 1. gang
Inger Christensdatter, tjenestepige, 29 år ugift
Mette Nielsdatter, fårehyrde, 14 år
 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 201,213 (nyt reg. fol. 95 + Ø.Vandet fol 87) jordskyld hk 0.4.0 ( i. Ø. Vandet),mølleskyld 0.6.1.2., ejer Jens Pedersen Møller

1795
skøde
Jens Pedersen Møller, ovenn. hartkorn for 1898 rd. fra Jørgen Christoffer Søltoft, se register for Thisted og Tilsted sogn fol. 153. Pantegæld: 1795 1000 rd., 1. prioritet i mølleskyld 0.6.1.2., jordskyld 4 skp. til Thisted amts overformynderi

Folketælling Torsted 1801
Jens Pedersen Møller, husbonde, 44 år gift 1. gang, husmand og møller
Karen Pedersdatter Krogh, hans kone, 34 år, gift 1. gang
Peder Jensen Krog, søn, 13 år
Maren Jensdatter, datter, 10 år
Peder Jensen, 6 år, søn
Christen Jensen, søn, 4 år
Jens Pedersen, tjenestefolk, 20 år
Maren Lauridsdatter, tjenestefolk 24 år, ugift
desuden datteren Dorthe f. 1804 ~ Jens Frostholm, der v. folketælling 1845 boede i “Vilholm” i Kjelstrup, (børn født i Vestervig og Hurup
og døtrene Else Marie født 1806, Karen født 1809
Karen Pedersdatter Krogh døde 1810
 
1810
skøde
Søren Larsen (Elskjær),Torsted, samme mølleskyld og jordskyld, 2930 rd. ~ 1810 med Anne Severine Andersdatter Sallingbo, datter fra gård no 5
 
1812
kontrakt
Enevold Andersen Torp (ca 1781-1839), Klatmølle for 5800, mølleskyld 0.6.1.2., og jordskyld 4 skp.

1818
skøde
do., et jordstykke 2½ td. sæde, hk 0.0.3.0. for 125 rbd. sedler, med kirketiende

1820
tiendeskøde
do., konge korntiende til 4 skp., som hviler på en jordlod i Ø. Vandet og bruges under Klatmølle, 50 rd. sedler.

1821
skøde
Enevold Torp i Klatmølle, parcel no 2 af Salman Jensens gård hk 0.5.0.1½ med kirke, korn og kvægtiende, 450 rd. sedler og mod at svare tidligere ejer redsler (landgilde in natura) og den akkorderede årlige betaling for konge korn tiende. ( fra fol. 182)

1839
bevilling
Inger Jensdatter (Søegård), enke efter Enevold Andersen, til at sidde i uskiftet bo., læst som hendes adkomst. . Pantegæld:1821 panteobl. til , tekst tabtgået, Thisted 600 rbd. sedler, 1. pr. i møllebygninger med inventar og 1. pr. i parcel no 2 af Salman Jensens gård 0.5.0.1½ - udsl. 1847. 1827:400 rbd sedler, 2. pr.i Klatmøller med redsskaber og inventar, det ved møllen liggende hus med bygninger samt tilliggende jorder i Øster Vandet hk 4 skp., i parcel no 2 af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½ og i en parcel af Jens Pedersen Kjærgårds gård hk 0.0.3.0., i kirketiende, ind og udbo, korn og afgrøde, m.m. til Mad. Balsen i Husted - udsl.. 1847. 1827 200 rbd sedler til Madam Reesen i Thisted - udslettet 1847

år? 1200 ( tekst ulæselig)

1833, enken efter afg. Enevold Andersen Torp, på 200? rbd. sølv, næst efter 1200rd. sedler, i de ved forestående panters forskrivninger af 1821, 1820, og 1827 pantsatte ejendomme, til fuldm. Fjeldgård, Thisted

Folketælling Torsted 1834, en mølle
Enevold Andersen, 54 år gift, møller
Inger Jensdatter, 48 år, gift, hans kone
Anders Enevoldsen, 16 år, søn
Else Kirstine Enevoldsdatter, 16 år, datter
Ane Enevoldsdatter, 14 år, datter
Mariane Enevoldsdatter, 11 år, datter
Inger Katrine Enevoldsdatter, 9 år, datter
Jensine Enevoldsdatter, 7 år, datter
Lars Pedersen, 29 år, ugift, betjent ved møllen
Christen Andersen, 49 år, ugift, tjenestefolk
Inger Pedersdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1845, Klatmølle
Inger Søegård, 59 år, enke, født i Sjørring, møllerske
Anders Enevoldsen, 27 år, ugift, født her i sognet, søn
Else Kirstine Møller, 28 år, ugift, født i sognet, datter
Mariane Møller,22 år, født i sognet, datter
Inger Katrine Møller, 25 år, ugift, født i sognet, datter
Ane Møller, 25 år, ugift, født i sognet, datter
Jensine Møller, 18 år, født i sognet, datter
Peder Skaaning Sørensen, 28 år, ugift, født i Hunstrup, møllerkarl
Jens Larsen, 18 år, født i sognet, gårdskarl
 
1847
skøde
Ludvig Sørensen, Klatmølle, mølleskyld 0.6.1.2. og jord af gl. hartkorn 0.4. med kirketiende, ny matr. no 25a 0.1.2¾ , en parcel gl. hk. 0.0.3., nyt hk 0.1.1.¼ med kirketiende, parcel no 2 i Torsted gl. hk 0.5.0.1½, nyt hk 0.7.3.1¼ ( matr.no 6b) med kirketiende - købesum 5000rd. - sælger Inger Jensdatter . Pantegæld 1847: 1200 rd, prioritet i ejendommen. Til K M Reesen i Thisted - udsl.. 1857
 
1858
forpagtning Jesper Poulsen på 5 år, mølle med mølleredskaber og inventar for 20 td rug, 70 td. byg, 10 td. malt, 15 td. ...mel, 300 rd., ejeren hæfter i forpagtningstiden ejendommen med 5100 rd.

Folketælling Torsted 1860, et hus
Jesper Poulsen, 28 år. født i Hørdum,gift, mølleforpagter
Claus Nielsen, 26 år, ugift, født i Ydby, møllerkarl
 
1862
skøde
Hans Christensen, fra Ludvig Sørensen, Klatmølle, mølleskyld 0.6.1.2. med bygninger, jorder matr. 25a i Torsted hk 0.0.1.2¾, no 20 i Ø. Vandet hk 0.5.1.½ og tiender. ( Ø.Vandet frasælges) samt parcel no 5b hk 0.1.1.¾ med tiender. Pantegæld 1862:3900 rd til Ludvig Sørensen, 1. pr i ovenn. skøde - udsl.. 1882 1862: 750 rd, heraf 500 til skolelærer L.B. Poulsen i Vorupør og 250 til skolel. J.P. Kappel i Østerled, pr. næst 3900 - udsl. 1882 1866; til Poul Christensen i Tvorup 3000rd. i samme pant, næst 4650 rd- udsl. 1889 1875: 7600 kr 1. pr.i mølle m.v. til enkefru Masenmand i Kbh. - udsl.. 1887.1886: 8000 kr , kbmd N. Christensen i Thisted, 1. p.

Folketælling Torsted 1860, Klatmølle
Hans Christensen, 33 år, født i Tvorup, møller
Maren Kappel, 27 år. født i sognet, hans kone
Christen Færgegård, 3 år. født i sognet, søn
Jens Færgegård, 4 år, født i sognet, sø
Folketælling Torsted 1880, et hus
Hans Christensen, 53 år, født i Vang, husejer og møller
Maren Christensen, 46 år, født i Torsted, hans kone
Christen Færgegård Hansen, 22 år. født i Torsted, søn
Nancy Andersen, 9 år, født i Skinnerup, plejedatter
Jens Andersen, 23 år, født i Hillerslev, tjenestekarl
 
nyt reg. Torsted fol. 95, Ø. Vandet fol. 87
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 95, matr. no 25a hk 0.0.1.2¾, 5b hk 0.1.1.¼, 5f hk 0.5.0.¼.
1889
skøde
Christen Færgegård Hansen, søn, samme ejendom, efter far, 25a, 5b. Pantegæld 1889 14000 kr. til P. K. Skårup i Thisted, 1. pr.1891: 12000 kr, næst 14000 - udsl.. 1898.1889 4000 kr til Hans Christensen - udsl. 1898

Folketælling Torsted 1890, et hus
Christen Hansen, 32 år, født i Torsted, møller
Ane Kristine Hansen, 29 år, født i Brund, hans hustru
Hans Oluf Hansen, o år, født i Torsted, søn
Hans Christensen, 63 år, født i Tvorup, aftægtsmand
Maren Christensen, 65 år, født i Torsted, hans hustru, aftægt
 
1898
skøde
P. K. Skårup, købmand og Peder Andersen, gårdejer, samme ejendom.. Pantegæld 1898 5000 kr. til Spareks. for Thisted Amt. 1. pr. - udslettet
 
1904
skøde
Peter Marius Christensen, samme ejendom.- mageskifteskøde
 
1906
skøde
Christen Knudsen Christensen, samme ejendom
 
1906
skøde
Evald Graugård, samme ejendom, - mageskifteskøde . Pantegæld 6500 kr. overtages

Folketælling Torsted 1921, matr.25a, 5b, landbrug
Evald Graugård, født 1866 i Lynge, gift,
Johanne Gruagård, født 1887 i Karby, gift, husmor
Poul Graugård, født 1899 i Vestervig, barn
Peter Graugård, født 1907 i Torsted, barn
Sofus Graugård, født 1090 i Torsted, barn
Ingolf Graugård, født 1910 i Torsted, barn
Kristine Graugård. født 1912 i Torsted, barn
Evald Graugård, født 1913 i Torsted, barn
Erna Graugård, født 1915 i Torsted, barn
Johanne Graugård, født 1917 i Torsted, barn
Nikolaj Graugård, født 1919 i Torsted, barn
 
1925
skøde
Niels Larsen, , 25a, 5b
 
1926
skøde
Jeppe Tilde Jørgensen Sjælland, samme ejendom (tvangsauk 1928)
 
1928
skøde
Folmer Jørgensen Sjælland, fogedskøde, samme ejendom

1942
skøde
do., no 5f - sælger Frederik Mikkelsen Skårup
 
1944
skøde
Th. Pedersen, 25a, 5b, 5f -”se Ø. Vandet”
 
1944
skøde
Henrik Røgkjær Carlsen, samme ejendom
nyt tingbogsblad 1957 5b

Klatmøllevej 17


Id: 86
Adresse: Klatmøllevej 17
text: Hansen Kenneth, Hansen K, Palm D.
text: 26a,73-480/71.8
text: 26a, 6b
text:
Historie om ejendommen: Matr. 26a, 6b ” Ludvigsborg”. Nyere oplysninger: ”Ludvigsborg”
Har tidligere været ejet af Chr. Søgård Pedersen og hustru. Solgte til sønnen Valdemar Søgård Pedersen og Dagny. Datteren Lis gift med Martin Pedersen, Thorsted. Ejendommen senere solgt til naboen Kristian Kirk Jensen, der har solgt bygningerne fra.Ejendommens oprindelse: solgt fra Salman Jensen gård i Torsted ( ny matr. no 12) 1812.
Hartkornsspecifikation 1820/39 ejer Anders Christensen Agerholm i Skinnerup hk 1.3.0.1¾, ny matr. no 26, hk 2.3.3.1.
 
Skøde og panteprotokol 1823-46, Skinnerup fol. 43, 61, hk 1.3.0.1¾ gården Vester Baun i Skinnerup
1812
skøde
Casper Jensen i V. Baun, hk 1.3.0.1¾ 690 rdl. - sælger Salman Jensen

1816
 sælges gården, incl. de 3 parceller, videre til Karen Nielsdatter, Niels Jensbys enke, der gifter sig samme år med Peder Christian Eriksen., der

1819 sælger gård og parceller videre til kbmd. Klou, der samme år sælger til Anders Christensen Agerholm.

1850 overtages den af sønnen Christen Andersen, incl. de 3 parceller gl. hk. 1.3.0.1¾, nyt hk 2.4.3.1¼ med tiende.

1854 købes gård og de “3 parceller af Salman Jensens gård i Torsted”, ny matr. no 26 hk. 2.3.3.½¼, på auktion af kammerassessor Jespersen.
De 3 parceller sælges ( Sjørring register fol. 175)
 
Skødeog panteprotokol 1823-46 fol. 175:
 
1855
til Ludvig Sørensen, matr. no 26 hk 2.3.3.1¼ med kirketiende for 3300 rdl., iflg. panteattest 1877 ejede Ludvig Sørensen matr. 6b hk 0.7.3.1.1¼ - se Klatmølle, som han ejede fra 1847-1862, men bortforpagtet ud 1858) Ludvig Sørensen ejede Klatmølle 1847-1862,hvortil han købte matr. 6b). Pantegæld 1855 1200 rdl. 1. pr. i ovenn. ejendo, med bygninger m.v. til K. M. Pedersen, Thisted - udsl1872

Folketælling Torsted 1860 , en gård
Ludvig Sørensen, 45 år, født i Capel sogn, Maribo amt, præst
Nikoline Henriette Sørensen, født Lillelund, 63 år, født i Brøndom sogn, Vviborg amt, hans kone
Inger Kristine Marie Hvidberg 38, ugift, født i Hilligsøe, husjomfru
Mette Christensdatter, 25 år, ugift, født i Torsted, tjenestepige
Johanne Christensdatter, 21 år født i Torsted, tjenestepige
Søren Pedersen, 23 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Jens Nielsen, 55 år, gift født i Hundborg, tjenestefolk
Frederik Carl Christian Bak, 12 år, født i Løgstør, plejesøn
 
1877
attest
Frederik Christian Bach, iflg. panteattest over Ludvig Sørensens ejendomme i Torsted, ved fuldmægtig, er udlagt som arv til Frederik C. Bach no 26 hk 2.3.3.1¼, 6b hk 0.7.3.1¼ . Pantegæld 1877 8000 kr. til livsforsikringsselskabet Hafnia, 1.pr.

Folketælling Torsted 1880, en gård
Frederik Carl Christian Back, 31 år, født i Løgstør, gårdejer
Valborg Marie Josefsen Astrup, 21 år, født i Vestervig, hans hustru
Dorthe Kirstine Jensen, 19 år, født i Rær, tjenestetyende
Frederik Jensen Rishus, 38 år, ugift, født i Vejle, tjenestetyende
 
Skøde og panteregister 1846-1957, ( gl. reg. fol. 175)
matrikel no 26a, hk 2.3.3.1.(26c ¾ alb. solgt 1905, 26d 0.5.3.2½, 26e 0.5.0.1¼ solgt1940) 6b hk 0.7.3.½ udgået af matr. 1939 (underl. 26a)
 
1885
skøde
Jens Nielsen, gården 26a, 6b. Pantegæld 8000 kr. overtages
 
1886
skøde
Anders Madsen, samme ejendom, . . . . Pantegæld 8000 overtages - udsl. 1901

Folketælling Torsted 1890, en gård
Anders Søgård, 59 år, født i Sønderhå, gårdejer
Kristine Nielsen, 55 år, født i Visby, hans hustru
Jens Andersen Bang, 22 år, født i Harring, tjenestekarl
 
1896
skøde
Niels Andersen Søgård, søn, samme ejendom “Ludvigsborg”, 26a, 6b,

1940
adkomst
Kristiane Marie født Stentoft, ifl skifte, aftægtskontrakt 1896 til Anders Madsen og hustru Kristine Nielsen, 8000 kr

Folketælling Torsted 1921, landbrug
Niels Andersen, født 1867 i Herning?, gift,
Kristiane Andersen, født 1870 i Ø. Vandet, gift, husmor
Kristine Andersen, født 1897 i Torsted, barn
Peder Knakkergård Andersen, født 1900 i Torsted,, barn
Karen Andersen, født 1904 i Torsted, barn
Valdemar Andersen, født 1905 i Torsted, barn
Hilda Andersen, født 1907 i Torsted, barn
Anders Søgård Andersen, født 1898, ugift, født i Torsted,, barn, midlertidig fraærende
 
1940
skøde
Valdemar Emil Andersen, 26a
nyt tingbogsblad 1954 26a

Skaarupvej 16


Id: 87
Adresse: Skaarupvej 16
text:
text:
text: 26c
text:
Historie om ejendommen: Matr. 26c, fra 1906

Skøde og panteprotokol 1846-1957 fol. 112, matr. 26c hk ¾ album
1906
skøde
Poul Chr. Jensen, 26c med tiende ( har pant i bygninger) - sælger Jens Nielsen Andersen
 
1919
skøde
Salman Østergård og A. Andersen 26c med bygninger
 
1920
skøde
Christian Peter Christensen, samme ejendom
 
1920
skøde
Anders Poulsen Vang, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 26c
Anders Poulsen Vang, født 1860 i Vang, ankom 1920 fra Klitmøller, husmand
Nielsine Kristine Poulsen Vang, født 1878 i Klitmøller, gift, ankom 1920 fra Klitmøller, husmor
 
1923
skøde
Mourits Chr. Mouritsen, samme ejendom
 
1933
skøde I
ngvard Floutrup 26c, fogedskøde
 
1935
skøde
Jørgine Ardahl født Vullum, 26c som særeje

1947
adk
arvinger iflg. skifte
 
1947
skøde
Sigurd Langbek Hasfeldt, 26c
 
1951
skøde
Peter Arthur Christensen

Klatmøllevej 19


Id: 88
Adresse: Klatmøllevej 19
text: Rolighed, Karsten, Andersen B., Andersen F
text: 26d,73-1200/82
text: 26d
text:
Historie om ejendommen: Udstykket fra Ludvigsborg. Det er en udstykningsejendom fra gården ludvigsborg. Den blev bygget af Peder Kristensen, der var gift med Dagmar. Solgte til en ukendt, der kun boede der i kort tid, inden den igen blev solgt til Grethe og Jens Hillingsøe. Solgte til Preben Østergård Pedersen og brændte. Brandtomten købt af Svend Åge Jensen, dr var murer og som byggede den op. Solgte igen til Carsten Rolighed, der p.t. har den lejet ud.

Matr. 26d

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 100, overført fra 26a, hk 0.5.3.2½
1940
skøde
Peter Arthur Christensen, 26d - sælger, enken Kristine Marie Andersen
 
1942
skøde
Jens Chr. Jensen, 26d
 
1942
skøde
Viggo Madsen
 
1944
skøde
Jens Krabbe Hilligsø
nyt tingbogsblad 26d

Klatmøllevej 15


Id: 89
Adresse: Klatmøllevej 15
text: Lodahl, Frede, Lodahl A/F/L.
text: 26e mfl,73-1250/161.8
text: 26e
text:
Historie om ejendommen: Matr. 26e - udstykket fra Ludvigsborg

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 121, hk 0.5.0.1¾ “Husmandsbrug”
1940
skøde
Svend Andersen Lodahl - sælger enke Kristiane Marie Andersen, født Stentoft, Ludvigsborg
nyt tingbogsblad 26e
 

Hjardalvej 2, formentlig


Id: 90
Adresse: Hjardalvej 2, formentlig
text:
text:
text: 27, 28, 9b
text:
Historie om ejendommen: Matr. 27, 28,9b

Hartkornsspecifikation 1820/39, ejer Jørgen Madsen Huulgård i Sjørring hk 0.2.0.2¼, ny matr. no 27, hk samme, ejer Mads Chr. Jørgensen, Sjørring
Hartkornsspecifikation 1820/39, ejer Degnen Thøger, Hillerslev hk 0.1.1.¾, ny matr. no 28 hk 0.2.2., ejer Mads Chr. Jørgensen i Sjørring
*matr. no 28 var tidligere gl. hk. 0.2.0.2¼, som var parcel no 5 af “Vigs boelssted” frasolgt 1797 til Chr. Justesen i Sjørrring - videre til Mads Jørgensen, videre til Mads Christian Jørgensen 1836
 
Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 91,( nyt register Torsted f. 99 og Sjørring 55), matr. no 27 i Torsted hk 0.2.2.2¼, no 28 hk 0.2.2.½, 14c i
Sjørring 0.1.2.1½ ( kommer fra fol 2,20,21,22, 137 =
1795
skøde
Hr. Steenstrup, hk 0.1.1.¾ 137 rdl. - sælger Christen Jensen i Torsted ( i gården gl. matr. no 8)

1810
skøde
Thøger Hillerslev, degn, 1 stk jord Boelsbjerg kaldet, hk, 0.1.1.¾ - 180 rdl.ny no 28)
 
1810
skøde
Jens Thøgersen - ved påtegning af ovenn. skøde er parcellen hk. 0.1.1.¾ udlagt til Jens Thøgersen - fra Steenstrup ( ny no 28)
 
1836
skøde
Mads Christian Jørgensen i Sjørring .- en parcel af Jens Jepsens gård i Torsted, hk. 0.1.1.¾ 200 rdl. - sælger Jens Thøgersen
 
1859
skøde
Anders Jensen Møller, matr. no 27 i Torsted hk- 0.2.2.½, no 28 hk 0.2.2.½ - mageskifte fra Mads Chr. Jørgensen

Folketælling Torsted 1860. et hus
Anders Møller. 45 år, født i Sjørring, husejer
Karen Jensdatter, 43 år, født i sognet, hans kone
Jensine Andersen, 11 år, født i Sjørring, datter
Jens Andersen, 8 år, født i Sjørring, søn
Sidsel Andersen, 6 år, født i Sjørring, datter
Bodelline Andersen, 5 år, født i Sjørring, datter
Maren Andersen, 4 år, født i Sjørring, datter
Ane Marie Andersen, 3 år, født i Sjørring, datter
Maren Jensdatter, 49 år, enke, aftægtskone, søger bord hos familien
 
1867
skøde
Jens Bek Christensen, no 27 og 28 + 13 i Sjørrring
 
1872
skøde
Jens Andersen Hove, 27 og 28 + 13 i Sjørring
 
1872
skøde
Peder Nielsen Skallerup, samme ejendom - mageskifteskøde
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol 99 ( gl. reg. fol. 91) matr. no 27 hk 0.2.2.2¼, 28 hk 0.2.2.½, no 9b hk 0.7.0.2
1873
skøde
Anders Andersen, matr. no 27, 28 med bygninger og tiende - sælger Peder N. Skallerup - se Sjørring 13c. Pantegæld 1877 til kreditf. 4200 kr - udsl. 1892. 1879: 725 kr. til P. Christensen i Silstrup - udsl. 1905

Folketælling Torsted 1880, et hus
Anders Andersen, 32 år, født i Vang, husejer
Nielsine Kristine Nielsen, 32 år, født i Sundby Mors, hustru
Andrea Henriette Christoffersen, 9 år, født i Sønderhå, plejedatter
1890: samme personer
 
1891
skøde
Ole Yde Jensen, samme jendom. Pantegæld 4925 overtages

1913
skøde
do., 9b med tiende . Pantegæld 1892 4200 kr. til kreditf. udsl.. 1913
 
1917
skøde
Anders Andersen Søndergård, 27, 28, 6b

Folketælling Torsted 1921
Anders Andersen Søndergård, født 1889 i Sjørring, gift, landbrug
Anna Hanssine Søndergård, født 1895 i Åby, gift, ankom 1912 fra Åby, Hjørring amt, husmor
Niels Martinus Andersen, født 1869 i Tranum, ugift, skræddermester
Anders Chr. Mortensen, født 1903 i Hvidbjerg, ankom 1919 fra Skjoldborg, tyende
 
1933
skøde
Christian Christensen, samme ejendom
 
1948
skøde
Niels Peter Svendsen, 9b, 27, 28 se Sjørring fol. 55

1957
nyt tingbogsblad 9b

har haft fælles ejerskab med Vandetvej 2


Id: 91
Adresse: har haft fælles ejerskab med Vandetvej 2
text:
text:
text: 29, 21c
text:
Historie om ejendommen: ps.
Matr. 29, 21c

Hartkornspecifikation 1820/39, udensogns ejere Christen Salmansen, Brund hk u. matr. no 29, ny matr. no 30, hk 0.6.0.¾, ejer Niels Christensen Vestergård, Østerbaun, Skinnerup
 
Skøde og panteregister 1846-1970 fol. 101 (gl. reg. fol. 177), matr. no 29 hk 0.1.1.2½, 21c hk 0.1.2.1¾ (solgt 1919)
før 1859
Niels Justesen
 
1865
skøde
Poul Nielsen Rask, no 20 med tiender

1865
skøde
do., no 21c med tiender

1915
adkomst
arvinger efter Poul Nielsen Rask og hustru iflg. skifte
 
1915
skøde
Chr. Poulsen Rask

Tranhøjvej 13a - jordstykke tilhørende


Id: 92
Adresse: Tranhøjvej 13a - jordstykke tilhørende
text:
text:
text: 30a
text:
Historie om ejendommen: Matr. 30a

Hartkornsspecifikation 1820/39
Christen Salmansen, Brund hk u. matr. no 29, ny matr. no 30, hk 0.6.0.¾, ejer Niels Christensen Vestergård, Østerbaun, Skinnerup
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 102, gl. reg. fol 83 i Skinnerup, no 30a hk 0.4.0.2.( forenet med 15c i Skinnerup 1929, no 35 hk 0.0.3.1¾
1860
skøde
Peter Kjærgård, bl. no 30 (15c i Skinnerup, 40b i Tingstrup, 8e i Tingstrup)- sælger Kirstine Christensen Søndergård  . Pantegæld 1890 2100 til kreditf. 1. pr. - udsl.. 1904 (30b solgt 1874 til 7f i Torsted)
 
1900
skøde
Christian Knakkergård, 30a . Pantegæld 2100 overtages- sælger Jens Peter Andersen Kjærgårds enke Christiane født Nielsen

1915
skøde
do., no 35, fra udvalg af sognets beboere
nyt tingbogsblad Tingstrup 4ab
 

Adresse ukendt


Id: 93
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 32c
text:
Historie om ejendommen: Matr. 32c

Skøde og panteregister 1846-1957 fol 135 no 32c hk ½ album
1941
skøde
Alfred Jensen - sælger Chr. Jensen

Adresse ukendt


Id: 94
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 32d
text:
Historie om ejendommen: Matr. 32d

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 136 matr. 32d hk ¼ album, 4k ¾ album
1943
skøde
Jens Chr. Jensen 32d - sælger Johannes Kappel Jeppesen
 
1955
skøde
Olav Kappel Jeppesen, 32d

1956
skøde
do., 4k - sælger Svend Skårup

1957 nyt tingbogsblad 4k
 

Nordre Thorstedvej 1 - Nedrevet – jorden tillagt


Id: 95
Adresse: Nordre Thorstedvej 1 - Nedrevet – jorden tillagt
text:
text:
text: 15
text: 26
Historie om ejendommen: Nedrevet – jorden tillagt Nordre Thorstedvej 1

Et boel, matrikel 1688 no 9 ( udstykkes 1800, rest et hus (udskiftningskort no 26, Christen Jepsens enke, se nedenfor)
huset lægges 1805 under gl. matr. no 12, ny no 15)

Matrikel 1664, ejer Ørum, bruger Peder Larsen

Landgilde 1664: 1 rs. byg

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Peder Laursen i et boel

Matrikel 1688 no 9, hartkorn 0.2.2.1. (gl. hk 0.6), ejer Ørum, bruger Peder Laursen

Matrikel 1688b no 9, hk 0.2.2.1. ejer Ørum, bruger nu Jesper Andersen

Matrikel 1688c no 9, hk 0.2.2.1., ejer Niels Vestergård i Vandet (ejer fra 1722), bruger Niels Jespersen

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk. 0.2.2.2., ejer Niels Dige i Tved, bruger Clemmen Christensen, landgilde 13 mark

Specififkation 1778, amtets strøgods, no 9 hk 0.2.2.1., bruger Clemmen Christensen
Hartkornsspecifikation 1789, huse med hartkorn no 2, hk. 0.2.2.1., ejer Niels Clemmensen i Torsted, bruger Mads Andersen Dahlgård
 
Fæstere
Før 1664
Peder Larsen
 
Før 1710 J
esper Andersen, død 1714, 61 år~Maren Knudgård, død 1735, 76 år
Børn:
Niels født 1693, der overtager fæstet
Kirsten født ca. 1696, der blev gift her i gården
Maren født 1704 ~1740 med Niels Hansen fra Nors
 
Før 1726
Niels Jespersen, (ca 1693-1755) søn af forrige fæster
Han døde hos sin svoger
 
ca 1726
Jens Nielsen (Knakkergård) (ca 1698-1772), der ægter forrige fæsters søster ~1726 Kirsten Jespersdatter(ca 1696-1768)
 
1760
Clemmen Christensen Dahlgård, (ca 1721-1785) ~1760 i Tilsted Kirsten Nielsdatter Knakkergård (ca 1719-1787).
Børn:
Anne født 1750 ~1780 Jens Christensen i Tilsted
Niels født 1751
Christen født 1757 ~1780 Anne Mouritsdatter
Maren 1765-1728
Folketælling Torsted 1787, husmand
Kirsten Nielsdatter, 68 år, enke 1. gang, fæster og huskone
Niels Clemmensen, 36 år, søn, ugift
Karen Clemmensdatter, 25 år, datter, ugift
 
1787
Mads Andersen Dahlgård, fra Visby, gift med forrige fæsters datter~1787 Karen Clemmensdatter
selvejer

Før 1800
Christen Jepsen (1733-1801) ~Karen Nielsdatter ~Inger Andersdatter fra Nors
1797 sælges hk 0.1.0.¼ til Lars Jacobsen og 1800 hk 0.1.0.¼ til Niels Christensen Ås, resten hk 0.0.2.½, beholder enken til sin død 1804. hvor det bliver solgt til Chr. Jensen Mouritsen.
se nedenfor, huset hk. 0.0.2.½

Et hus i Torsted, hk 0.0.2.½ (udskiftningskort no 26. selvejer Chr. Jepsens enke)
Det er uvist hornår Christen Jepsen bliver ejer af huset. Han var født 1737, søn af Jep Pedersen Skårup i gård no 1 her i Torsted, og boede først i Nors, hvor børnene er født. Han døde 1801 i Torsted, Herredets skifteprotokol 1801 fol. 684b, hans enke Inger Andersdatter døde 1804 med skifte i Herredets skifteprotokol fol. 836b
Børn, nævnt i skifte af 1801:
Med afgangne Karen Nielsdatter
Niels Christian Christensen, 28 år, p.t. soldat v. Rendsborg
Mette Marie Christensdatter, hos farverens enke Mad. Bus i Thisted
Med enken Inger Andersdatter
Jeppe Christensen, 22 år
Anders Christensen, 19 år
Christen Christensen, 14 år
Karen Christensdatter tjener .... Skårup i Torsted
Formyndere, deres farbror Jens Jepsen i Torsted og for de yngste børn Jens Gade og Chr. Smed af Skinnerup
Enkens lavværge, hendes bror Peder Andersen Klit i Lønnerup
Huset med hartkorn 0.0.2.½ vurderet til rd. 50.0. 0
hans igangsklæder, indbo, redskaber rd. 35.2. 8
ialt rd. 85.2.8., men da begravelsesomkostninger, lidt gæld bl. a. til datteren Mette Marie, der havde penge tilgode for arv efter hendes moster Maren Agerholm, skiftebrev m.v., overgik indtægten, blev er intet til arv og deling
Christen Jepsens enke Inger Andersdatter var født 1745 i Tved sogn, datter af Anders Pedersen Klit
Efter hendes død holder skifteretten auktion over stervbohuset - huset indbragte 210 rd. renter rd. 8.2. 7 og løsøre re. 54.1. 6, når gæld og skifteomkostninger fragik, blev der til deling mellem hendes børn rd. 231. 4.12

Folketælling Torsted 1801
Christen Jepsen, husbonde, 68 år, gift 2. gang, husmand
Inger Andersdatter, hans kone, 58 år, gift 1. gang, almisselem
Karen Christensdatter, deres datter, 18 år
 
1804
skøde
Christen Jensen Mouritsen, auktionsskøde hk. 0.0.2.½ for 210 rdl. fra Christen Jepsens enke-(fra reg. fol 190)
Huset bliver lagt ind under gård no 12 - se der

Adresse ukendt


Id: 96
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Et hus, matrikel 1688 hus no 6

Markbog Torsted 1683, ejer Ove Laustsens arvinger, bruger Unge Niels Thomsen

Matrikel 1688 hus no 6, hartkorn 1 album, ejer Ove Lauridsens arvinger, bruger Unge Niels Thomsen

Matrikel 1688b hus no 6, hk 1 album, ejer Jomfru Lonov, bruger Unge Niels Tommesen

Matrikel 1688c hus no 6, hk 1 album, ejer Ulstrup, bruger Niels Thomsens enke

Ulstrup hovedgård, jordebog 1746, hartkorn l album, bruger Terkild Nielsen, siden Mikkel Boddum, der også bruger hus no2

Ulstrup gods 1778, no 2 og 6 bruges samlet, hk. 0.1.2.0. - se hus no 2
Fæstere
før 1683
Unge Niels Thomsen -se også gård gl. matr.no 15
 
1746
fæstebrev
Terkild Nielsen, fætebrev fra Ulstrup på 2 huse, det ene af hk 1 album, det andet umatrikuleret. Huspenge til ejeren, 3 mark årlig
 
1763
fæstebrev
Mikkel (Christensen) Boddum, der også bruger hus no 2
se videre hus no 2

Adresse ukendt


Id: 97
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Et hus, matrikel 1688 hus no 2

Markbog Torsted 1683, ejer grev Reventlow, tilforn Øland, bruger Gertrud Jensdt., tilforn Christen Mikkelsen

Matrikel 1688, hus no 2, hartkorn 0.1.1.2., ejer grev Reventlow, bruger Gertrud Jensdt.

Matrikel 1688b, hus no 2, hk 0.1.1.2., ejer Kongelig Majestæts beholdne gods, bruger Gertrud Jensdt.

Matrikel 1688c, hus no 2, hk 0.1.1.2., ejer Ulstrup, bruger Søren Andersen på hede

Jordebog Ulstrup hovedgård 1746, hartkorn 0.1.1.2., bruger Christen Christensen, derefter Mikkel Boddum, no 2 og no 6 hk. 0.1.2.0.

Specifikation Ulstrup hovedgård 1778, Torsted: hk. 0.1.2.0., hus no 2 og no 6, bruger Mikkel Boddum (= no 2 hk 0.1.1.2. + no 6 hk 0.0.1.0
Hartkornsspecifikation 1789 hus no 4, hk. 0.1.2.0., ejer sognepræstens gods, bruger Mikkel Boddum

 
fæster
Før 1683
Christen Mikkelsen
 
Før 1688
Gertrud Jensdatter (død 1710, 74 år)
Iflg. markbogen 1683 lå huset nær Baun fald ved Baunhøj
 
Før 1740
Søren Andersen på heden (ca 1662-1740)~1 ? , død 1730, 63 år~2. Maren Pedersdatter(ca 1689-1763)
 
1742
fæstebrev
Christen Christensen, i Torsted, (1718-176) der iflg. fæstebrevet, “er af Sønder Ullerupgård Gods, hvorfra hand af Velædle Sr. Laurs Hvid med lovlig pas er blevet afskediget” - Christen Christensen får her fæsete fra Ulstrup på et hus, hk 0.1.1.2 beliggende sønden for Torsted, som afgangne Søren Andersen sidst beboede og fradøde. ( Chr. Christensen må være søn fra gård no 17)
Christen Christensen var gift med Maren Pedersdatter, forrige fæsters enke
 
1763
fæstebrev
Mikkel (Christensen) Boddum (ca 1734-1795), bruger 2 huse, no 2 og no 6 ialt hk 0.1.2.0 ~Anne Christensdatter Frost (ca 1730-1787)
iflg. indberetning 1771 fra Ulstrup hovedgård: Mikkel Boddum svarer huspenge, går ingen ugedage. På husets avling han han have 2 køer og 6-7 får

Folketælling Torsted 1787
Mikkel Christensen, mand, 57 år, gift 1. gang, fæstebonde og husmand
Anne Christensdatter, hans kone, 57 år, gift 1. gang,
Kirsten Mikkelsdatter, deres datter, 12 år
Lars Salmansen, har tilhold, 35 år, ugift, bonde-tækker
 
selvejer
1795
Niels Christensen Ås~1795 Kirsten Mikkelsdatter Boddum, forrige fæsters datter
 
før 1798
skøde hk. 0.1.0.¼ - fra Christen Jepsen

ialt hk.0.2.2.¼ solgt 1798 hk 0.2.2.2¼ til Jens Andersen Kirk = hus no 2 og 6, samt hk 0.1.0.¼,
Parret flytter til Tilsted.
 

Adresse ukendt


Id: 98
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text: 16
Historie om ejendommen: Jordløse huse

hartkornsspecifikation 1789
no 1, ejer Annexbonden, bruger pigen Trine Jensdt.

Folketælling Torsted 1787
Ane Katrine Jensdatter, inderste, 36 år, ugift, huskvinde og daglejer
 
no 2, ejer Jens Poulsen i Torsted, bruger Johanne Poulsdt.( udskiftningskort no 16) (Jens Poulsen bor i gård no 2)

Folketælling Torsted 1787
Søren Christians hustru Johanne Poulsdatter, indsidder, 54 år, gift 1. gang, huskvinde i armod
Folketælling Torsted 1801
Johanne Poulsdatter, husmor, 68 år, enke 1. gang, almisselem

Adresse ukendt


Id: 99
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Et umatrikuleret hus på Torsted Fælled, fra 1884

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol.311 - nyt register fol.108
1884
skøde
Anders Oddershede på en husbygning på Torsted bys fælled med ret til grunden og de til huset hørende have og møddingsplads -
fra Poul Andersen, der mangler tinglæsning

Skøde og panteprotokol 1846-1957 fol. 108
1888
skøde
Mette Isaksen, samme ejendom, mageskifteskøde

Folketælling Torsted 1890, et hus
Mette Isaksen, 67 år, ugift, født i Sjørring, husejer
 
1896
adkomst
Maren Kirstine Nielsen, samme ejendom, ifl. testamente
 

Adresse ukendt


Id: 100
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 30
text:
Historie om ejendommen: ps. på Hartkornsspec. 1820/39 er følgende udensogns:
Christen Salmansen, Brund hk u. matr. no 29, ny matr. no 30, hk 0.6.0.¾, ejer Niels Christensen Vestergård, Østerbaun, Skinnerup
 
En husbygning på fælleden, umatrikuleret
Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 107
1871
obligation
Poul Ubbesen 1000 kr med pant i huset - lånt af Niels Christensen
se også Søren Jensen i en gård - på folketælling der 1860

Folketælling Torsted 1880, et hus
Poul Ubbesen, 46 år, født i Vang, daglejer i landbruget
Inger Marie Sørensen, 47 år, født i Torsted, hans kone
Mariane Poulsen, 13 åe, født i Torsted, datter
Poul Chr. Poulsen, 11 år, født i Torsted, søn
Martinus Poulsen, 9 år, født i Torsted, søn
Anton Poulsen, 6 år, født i Torsted, søn
1890: Poul Ubbesen, 56 åt, født i Vangså, under fattigforsørgelse
Inger Marie Sørensen, 57år, født i Thisted, under fattigforsørgelse